مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس - نماد: ثپرديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-064 مورخ 1399/04/31، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 درمحل تهران- بلوار ميرداماد - ميدان مادر-خيابان شهيد شاه نظري -شماره8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پويا نوين پارس1130 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)10000 %
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)10000 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)24000 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)24000 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران (سهامي عام)36400 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالشرق (سهامي عام)60660 %
ساير2003010.01 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)107393218176.71 %
جمع107414910176.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حنظله فندرسکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيروس آيدين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فوايدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد داداشي خالص  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
250,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.