مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه سرمد - نماد: وسرمد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/07 درمحل  محل شرکت به نشاني تهران-بلوار نلسون ماندلا - تقاطع اسفنديار - نبش خيابان آرش غربي - پلاک 113 - طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ميثم ايجادي7000 %
بانک صادرات ايران(سهامي عام)15000 %
ميثم شوشتري62690 %
ابوالفضل کاردان باغي100000 %
وحيد استرابي112150 %
محمدرضا مجدرضايي310650 %
مسيب موسوي797450 %
سيد محمد يمني1000000 %
امير مهدي امينيان1000000 %
پرويز مقدسي1030000 %
مجتبي کاتب2260000.01 %
سيمينه قليزاد2400080.01 %
سيدحسن سيدپاک2920580.01 %
مهدي مهدوي3278190.02 %
موسسه تامين آتيه کارکنان سرمد61997600.3 %
شرکت سيمان کاوان بوکان(سهامي خاص)70900000.34 %
شرکت فراز باتري نوين پارسيان377440421.8 %
شرکت سرمايه گذاري عمران پارس آينده (سهامي خاص)430377322.05 %
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم1050000005 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي(سهامي عام)2057300009.8 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات (سهامي خاص)30398472014.48 %
موسسه توسعه همياري سپهر34438134716.4 %
شرکت آرمان انديشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر(سهامي خاص)(36338980017.3 %
فرهنگ شيرزاد37816553818.01 %
جمع179625231885.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجتبي کاتب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز اعتمادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل نطقي اسکوئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا مجدرضايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
پرويز مقدسي0034752668اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي حسابداري
مجتبي کاتب4609926652اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفدانشجوي دکترا
سيد محمد يمني0042889596اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اکبر عباسي ملکي5079610352اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اميرمهدي امينيان0450080341اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱۹,۰۲۴
تعدیلات سنواتی
(۲۵,۳۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۹۳,۶۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۳,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۵۳,۶۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷۷,۱۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲۴,۶۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
سرمایه
۲,۱۰۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 21,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,900 1,575 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سرکار خانم سمانه عزيزنصيري با کد ملي 0063551551 به عنوان اکچوئر رسمي اصلي و آقاي پرويز مرادي به کد ملي 3790105759 به عنوان اکچوئر رسمي علي البدل براي مدت 3 سال انتصاب گرديد و تخمين حق الزحمه ايشان مطابق آئين نامه هاي مذکور و ابلاغيه بيمه مرکزي به هيات مديره تفويض گرديد. اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود - انتخاب اکچوئرهاي رسمي و علي البدل شرکت طبق مقررات ابلاغي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران - ساير موارد که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.