مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 30,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 36,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 6,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/01/15 لغایت تاریخ 1397/03/12  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
30565060008170سپهپارک لاله تهران
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد