مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تعيين سمت اعضاء هيئت مديره بشرح فايل يوست مي باشد. باتوجه به اينکه دراطلاعيه قبلي سال مالي به اشتباه 1401 انتخا ب شده بود لذا دراين اطلاعيه اصلاح ميگردد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنعتي و شيميايي رنگين - نماد: شرنگي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1400/04/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/05/02 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سيلويا هارتونيانسيلويا هارتونيان0049315005فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
ابراهيم فرخ نژادابراهيم فرخ نژاد0065696646فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
حميدرضا رضويحميدرضا رضوي4284277782فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرلي کاراپطيانشرلي کاراپطيان0064498141فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
بازرگاني آتيه صبا رنگينبازرگاني آتيه صبا رنگين14009449330فاقد نمایندهمحمدرضا انوري آذر6029845195عضو هیئت مدیرهموظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
ابراهيم فرخ نژاد