مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1397/03/22 درمحل  تهران، کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، سالن همايش محورسازان ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير473830.05 %
احمد جليلي تنها67901966.79 %
شرکت فنر کاوه ايرانيان2066666620.67 %
شرکت پارس فنر6598398865.98 %
جمع9348823393.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيروس شجاعي برجوئي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا جليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ماشاالله پرداختچي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي عبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
اسماعيل سعيدي0044646690اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
فنر کاوه ايرانيان282511اصلیسيروس شجاعي برجوئي5558815051نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
علي عليرضايي0081192924اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت پارس فنر686اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مواد
عباس خلج هدايتي0602790123اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴۷,۸۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹,۶۴۷
تعدیلات سنواتی
(۱,۱۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸,۴۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸,۴۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۹,۳۹۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۹,۳۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۹,۳۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۷۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
کاشفان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.