مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح بابت ضميمه نمودن نامه قبولي سمت حسابرس و بازرس اصلي و علي البدل و همچنين ضميمه نمودن ليست و درصد سهامداران حاضر در مجمع مي باشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان - نماد: وگستر(ذوگستر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/26 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/07 درمحل  سالن همايش شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو به آدرس تهران کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توليدي و صنعتي گوهرفام69823351.75 %
اشخاص حقيقي76828001.92 %
سرمايه گذاري ترنيان سهم91417742.29 %
سرمايه گذاري سليم11280518528.2 %
جمع13661209434.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس شفيع پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هيوا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمرتضي نظاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود شجاعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ترنيان سهم262445اصلیرضا آقامحمديان4899721455رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت بازرگاني
شرکت ايمن خودرو شرق10380275706اصلیعرفان معماريان2031553658عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي اقتصاد
شرکت سرمايه گذاري سليم10102801961اصلیعباس شفيع پور0057239258نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
شرکت توليدي و صنعتي گوهرفام10101203288اصلیداود آقامحسني0569505003عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي حسابداري
تعاوني اعتبار کارکنان گروه صنعتي ايران خودرو206833اصلیفريدون رهنماي رودپشتي2739692153عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت بازرگاني

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۶۴,۱۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۵۳,۷۹۷)
تعدیلات سنواتی
(۱۷,۰۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۷۰,۸۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷۰,۸۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۹۳,۲۷۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۹۳,۲۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۳,۲۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 6,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت هاي صورت هاي مالي مورد تنفيذ قرار گرفت. 2- حق حضور رئيس و ساير اعضاي کميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 به ازاي هر جلسه در ماه مبلغ 9.000.000 ريال بطور ناخالص تعيين گرديد.