icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ايران دارو
سرمایه ثبت شده:
530,000
نماد:
ديران
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432317
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ايران دارو

1. 1- صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي شرکت ايران دارو (سهامي عام) براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است .

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نگرديده است : 4-1- همانطوريکه در يادداشت هاي 1-2-16 و2-2-16 توضيحي صورتهاي مالي افشاء شده ، سرفصل دريافتني هاي تجاري و سايردريافتني ها مشتمل بر مبالغ 63 و 25 ميليارد ريال به ترتيب مطالبات معوق از شرکتهاي کيماديا و دارو گستر رازي مي باشد که تاکنون وصول نشده است . در اينخصوص مطالبات شرکت کيماديا توسط شرکت سرمايه گذاري البرز ضمانت گرديده و اقدام حقوقي واحد مورد گزارش در خصوص شرکت دارو گستر رازي نيز منتج به صدور برگ اجرائيه توسط دادگاه و توقيف بخشي از اموال و املاک شرکت مذکور شده است .
4. 4-2- به شرح يادداشت 4-5 توضيحي صورتهاي مالي ، مبلغ 209 ميليارد ريال از درآمد عملياتي دوره مورد گزارش (حدود37 درصد کل درآمد) ، مربوط به فروش محصولات به شرکت همگروه پخش البرز بوده است .
4. 4-3- همانگونه که در يادداشت 3-27 توضيحي صورتهاي مالي افشاء شده ماليات عملکرد سال 1396به موجب برگ تشخيص مالياتي مبلغ 56 ميليارد ريال اعلام گرديده که از اين بابت مبلغ 14 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 20 ميليارد ريال ذخيره در حسابها شناسايي شده و متعاقبا واحد مورد رسيدگي نسبت به آن اعتراض نموده ، ليکن پيگيري هاي انجام شده تاکنون منجر به نتيجه نشده است . تعيين بدهي مالياتي شرکت ،منوط به رسيدگي و اظهارنظر قطعي سازمان امور مالياتي مي باشد.

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود .در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارش وجود ندارد .

6. 6- مفاد مواد 1 و 5 آيين نامه فروش اعتباري در خصوص تعيين حد اعتباري مشتريان و اخذ تضامين لازم از شرکت پخش قاسم ايران و مفاد الحاقيه و تبصره 1 بند 5-7 قرارداد با شرکت پخش البرز و مفاد ماده 1-2 توافقنامه مورخ 1398/04/15 فيمابين واحد مورد گزارش با شرکت دارو گستر ياسين و نيز مفاد مواد 3 و 6 قراردادهاي منعقده با شرکتهاي پخش قاسم ايران ،محيا ، به رسان و سينا پخش ژن در خصوص مدت تسويه مطالبات و اخذ جريمه تاخير تاديه ديون رعايت نگرديده است .همچنين مفاد ماده 7 ، تبصره 1 ماده 8 و 29 ، تبصره 2 ماده 16 و مفاد بندهاي 12، 14و16 ، ماده 30 آئين نامه معاملات به ترتيب مبني بر برگزاري مناقصه در خصوص انتخاب پيمانکار نيروي انساني ، عقد قرارداد با شرکتهاي تامين کننده مواد اوليه ، اخذ تضامين معتبر از تامين کنندگان مواد اوليه خريد داخلي (ضمانت نامه بانکي ) و نيز درج ميزان تضمين، تعيين جرايم و اخذ ضمانتنامه در برخي از قراردادهاي منعقده رعايت نشده است .
7. 7- طي سنوات اخير ، شرايط خريد مواد اوليه از خارج کشور تغيير يافته ، بطوريکه بجاي خريد مستقيم مواد اوليه از توليد کنندگان، عمده خريدها از طريق واسطه ها انجام شده ، ليکن آيين نامه معاملات شرکت در اينخصوص تعديل نشده به طوريکه نحوه اعتبار سنجي و اخذ تضامين معتبر (بخصوص بابت پيش پرداختهاي انجام شده) و تعيين صلاحيت واسطه ها ، نوع ارتباط واسطه ها با توليدکنندگان ، وضعيت جوايز احتمالي ناشي از خريد نامشخص است.
8. 8- در دوره مالي مورد گزارش حاشيه سود انواع قرص نسبت به دوره گذشته 36 درصد کاهش يافته به نحوي که ظرفيت توليدي شرکت 75 درصد ظرفيت معمول انجام شده آن بوده است. مضافا دوره وصول مطالبات برخي از مشتريان (شامل شرکت همگروه پخش البرز) افزايش قابل توجه يافته است . برنامه ريزي مناسب جهت رفع موارد مذکور توصيه مي گردد.
9. 9- وضعيت بدهيهاي احتمالي شرکت بابت تضمين وام شرکتهاي همگروه به شرح يادداشت 1-36 توضيحي صورتهاي مالي تاکنون تعيين تکليف نشده است . ضمنا صورتهاي مالي به امضاي يک نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است .
10. 10- مفاد ماده 7 بند 3 چک ليست دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي دريافت مجوز تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات يا خريد مواد اوليه رعايت نگرديده است.
11. 11- مفاد مواد 8 و 13 چک ليست رعايت الزامات افشاء اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرا بورسي در خصوص عدم حق راي مدير ذينفع در راي گيري هيئت مديره رعايت نشده است.
12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير رعايت نگرديده است : 12-1- مفاد ماده 19 بند ب درخصوص تهيه و تصويب منشور هيئت مديره شامل شرح وظايف ، اختيارات و غيره در جلسه هيئت مديره. 12-2-مفاد ماده 15 مبني بر تشکيل کميته هاي انتصابات و جبران خدمت. 12-3-مفاد ماده 21 مبني بر تشکيل دبيرخانه مستقل هيئت مديره. 12-4-مفاد ماده 42 مبني بر افشاي اطلاعات حقوق و مزايا و مشخصات اعضاي هيئت مديره و کميته هاي تخصصي آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري .
13. 13- مفاد مواد 28 و 43 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس ، مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت يک ماه براي تکميل اعضاي هيئت مديره و انتخاب مدير عامل جديد توسط هيئت مديره رعايت نشده است .
14. 14- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،مورد بررسي و تکميل اين موسسه قرار گرفته است . براساس چک ليست تکميل شده ، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 6 و 7 اين گزارش، مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب چک ليست مذکور باشد ، مشاهده نشده است .

19آبان1398
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Aliakbar Abasi Hasan Kiyadeh [Sign]8715321398/08/29 23:06:03
مدير فني موسسه مفيد راهبر Keyvan Eskandari [Sign]8109751398/08/29 23:07:45
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101398/08/29 23:09:03