مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا - نماد: وآتوس
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 497135 و به استناد ماده 12 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1397/09/13 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.