مشخصات
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت افست - نماد: چافست

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه 
تاریخ: 1397/03/13
کد: DPM-IOP-97A-016
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت افست  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   200,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   500,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 500,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:
  • 500,000,000,000  ریال از محل سود انباشته،
  • 0  ریال از محل سایر اندوخته‌ها،
موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح توسعه
سایر توضیحات
همچنين مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند با انجام مرحله دوم افزايش سرمايه از مبلغ 700,000,000,000 ريال به‌مبلغ 990,000,000,000 ريال از محل سود انباشته (‌مبلغ 294ر268ر970ر269 ريال) و ساير اندوخته‌ها (مبلغ 706ر731ر029ر20 ريال) موافقت و اختيار عملي نمودن آن را به‌مدت 2 سال به هيئت‌مديره تفويض نمايد، تا هيئت‌مديرة شرکت در صورت تحقق اهداف پيش‌بيني شده در مرحله اول افزايش سرمايه پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملي نمودن آن اقدام نمايد.
در صورت صدور مجوز افزایش سرمایه از سایر محل ها بجز مطالبات حال شدة سهامداران و آورده نقدی افزایش سرمایه
خاطر نشان مي‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداكثر تا 60 روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد