مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت داروسازي امين - نماد: دامين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 درمحل اصفهان - شهرستان فلاورجان - بخش پيربکران - مقابل شهر بهاران - کدپستي 8459143344   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
انجمن خيريه ايتام اميرالمومنين(ع)248819583 %
سايرسهامداران10457798512.61 %
شرکت پارس دارو(سهامي عام)13272054616 %
شرکت داروسازي کوثر(سهامي عام)38113819345.95 %
جمع64331868277.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود بانکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر سيد عليرضا دبيرسياقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدعلي شريفاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر فضل اله حيدرنژاد ثاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
سایر موارد
توضیحات:
الحاق مواردي به موضوعات فرعي شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه * تهيه ، توليد ، توزيع ، داخلي و واردات و صادرات مواد غذايي به صورت پودري ، انواع نوشيدنيها به اشکال مختلف ، انواع شکلات . * تهيه ، توليد ، توزيع ، داخلي و واردات و صادرات فرآورده هاي طب سنتي و طبيعي .