icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
آسياي آرام
سرمایه ثبت شده:
310,000
نماد:
ساروج1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام آسياي آرام

1. صورتهاي مالي شرکت آسياي آرام (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سالي مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 31 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آسياي آرام (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي، تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي-دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده‏‏، براساس الزامات واحد تجاري نهايي گروه، صورت‌هاي مالي مورد گزارش با بکارگيري استانداردهاي حسابداري جديد که در حال حاضر براي شرکت لازم ‌الاجرا نيست، تهيه شده است.
6. بدهي¬هاي جاري شرکت عمدتا شامل بدهي به شرکت بين المللي ساروج بوشهر (سهامدار و مشتري عمده شرکت مورد گزارش)، در تاريخ ترازنامه بيش از 5 برابر (سال قبل 8 برابر) دارايي¬هاي جاري آن بوده که طبق يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي مالي، با افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران در سال مالي بعد، نسبت فوق بهبود خواهد يافت.
7. بشرح يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي، براساس قراردادهاي اجاره به شرط تمليک بابت تحصيل عرصه شش دانگ زمين¬هاي محدوده سايت 2 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، علي¬رغم پرداخت کل ثمن معامله توسط شرکت، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس باستناد ماده 4 قراردادهاي مذکور، بابت جريمه ناشي از عدم پرداخت به موقع اقساط طبق نامه مورخ 23/03/1394 مبلغ 14،218 ميليون ريال از شرکت مطالبه نموده که در اين خصوص صرفا مبلغ 3،453 ميليون ريال ذخيره در سرفصل ساير پرداختني-ها (يادداشت توضيحي 3-21 صورتهاي مالي) در سنوات قبل منظور شده است و شرکت مکاتباتي جهت تعيين مبلغ قابل پرداخت و صدور اسناد مالکيت زمينهاي مذکور با سازمان مزبور انجام داده ليکن نتيجه نهايي منوط به حصول توافقات نهايي با سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي¬باشد.
8. طبق يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي، بر اساس برگهاي تشخيص صادره، ماليات عملکرد سالهاي 1395 و 1396 جمعا بالغ بر مبلغ 22،923 ميليون ريال تعيين گرديده که بدليل عدم قبول هزينه¬هاي برگشتي و عدم پذيرش استهلاک زيان پذيرفته شده سنوات قبل توسط واحد امور مالياتي، شرکت در مراجع ذيصلاح اعتراض نموده و لذا ذخيره¬اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است که تعيين ميزان دقيق ذخيره مورد نياز منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مقامات مالياتي مي¬باشد. -اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 8 اين گزارش تعديل نشده است.

9. مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين يک رئيس و يک نائب رئيس در اولين جلسه هيئت مديره بعد از انتخاب هيئت مديره توسط مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده، رعايت نشده است. از اين رو با توجه به عدم تعيين نمايندگان اعضاي حقوقي هيئت مديره، صورتهاي مالي شرکت به تاييد نمايندگان قبلي آنها رسيده است.
10. اقدامات هيئت مديره در رابطه با تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 17/11/1397، در رابطه با بند 7 اين گزارش و موارد زير منجر به نتيجه قطعي نگرديده است: -اقدامات جهت اجراي پروژه طرح توليد کربنات کلسيم ميکرونيزه. -پيگيري هاي لازم در خصوص تسويه مطالبات شرکت ميدل ايست.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش صورت گرفته و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت آسياي آرام (سهامي خاص) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميت در خصوص عدم اجراي مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‌هاي قابل اجرا در شرکت، برخورد نشده است.

05بهمن1398
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان انديش آگاه
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آرمان انديش آگاه Ghader Sadeghian Azhiry [Sign]8715781398/11/23 17:24:37
مدير موسسه آرمان انديش آگاه Ramin Jahangiri [Sign] 1398/11/23 17:25:32