مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت کيا الکترود شرق - نماد: کيا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  شهرک صنعتي بيدک- بلوار صنعت - نبش صنعت 3 - شرکت کياالکترود شرق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد رحيمي682690.03 %
محمد توزنده جاني682690.03 %
داود اردبيلي682690.03 %
عقيل طالبي4220780.19 %
ساير سهامداران59104502.68 %
زهرا داودي110233995 %
فراست سرمايه کيا3184289214.44 %
قربان رحيمي9525319143.2 %
جمع14465681765.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قربان رحيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عقيل طالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهرا داودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود اردبيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
زهرا داودي0682239763اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
عقيل طالبي1060857103اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
محمد رحيمي0682373109اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
محمد توزنده جاني6449726083اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
داود اردبيلي0670311693اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۷,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۱,۱۷۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۱,۱۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۱۷۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۱۵,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۷,۹۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۳۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۹,۵۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶,۹۷۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۲,۵۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۷
سرمایه
۲۲۰,۴۶۸
ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
زهرا داوديحقیقی0682239763اصلی
عقيل طالبيحقیقی1060857103اصلی
محمد رحيميحقیقی0682373109اصلی
داود اردبيليحقیقی0670311693اصلی
فراست سرمايه کياحقوقیسهامی خاص14009624928اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 170 509 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد