مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ريل پرداز سير - نماد: حريل

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/03/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/04/04 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري امين اعتمادسرمايه گذاري امين اعتماد10102773194محمد ترکمانهمحمد ترکمانه0081710011نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)14003698249فرهنگ طلوعيفرهنگ طلوعي2938267967عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)10102835234آرمان اسديآرمان اسدي2990637761عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
ريل پرداز نو آفرينريل پرداز نو آفرين10103357053فاقد نمایندهوحيدرضا باقري0074722980رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سيمرغ آهنين ايرانيانسيمرغ آهنين ايرانيان10320255756فاقد نمایندهمحمدياسر طيب نيا1285853660عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعي