icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ آريادانا
سرمایه ثبت شده:
100,000,000,000
نماد:
ولانا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659101
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 557306 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:توضيحات اجمالي درخصوص دلايل تغييرات درصد افزايش و کاهش نسبت به دوره هاي قبل- اصلاح مبلغ سرمايه از ريال به ميليون ريال
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۳,۱۱۳ ۱۹,۴۶۲ ۱۹ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۳,۰۴۵ ۵,۶۹۵ (۴۷)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۰ ۰ -- سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۲,۶۶۶ ۳,۲۸۴ (۱۹)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۲,۲۶۳ ۳,۰۱۸ (۲۵) بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۳,۷۰۲ ۳,۸۶۸ (۴)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱۴,۰۳۷ ۲۵,۱۱۰ (۴۴) پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۲,۷۰۷ ۱,۰۴۰ ۱۶۰ ذخیره مالیات بر درآمد ۴,۶۹۹ ۹,۷۵۴ (۵۲)
موجودی مواد و کالا ۵۰,۹۶۵ ۴۸,۳۰۱ ۶ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
پیش پرداختها ۳,۴۸۵ ۲۳,۲۷۴ (۸۵) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۱,۳۵۶ ۸۶۶ ۵۷
جمع داراییهای جاری ۹۶,۵۷۰ ۱۲۰,۲۰۵ (۲۰) جمع بدهیهای جاری ۱۵,۴۶۸ ۲۳,۴۶۷ (۳۴)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۲۵,۷۱۲ ۸۰۴ ۳,۰۹۸ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۶,۳۵۱ ۶,۳۸۹ (۱) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۱۱۶ ۱۳۴ (۱۳) ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۱۳ ۸۱ ۴۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۹,۲۲۲ ۱۵,۵۱۷ (۴۱) جمع بدهیهای غیر جاری ۱۱۳ ۸۱ ۴۰
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۱۵,۵۸۱ ۲۳,۵۴۸ (۳۴)
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۲,۳۹۰ ۹,۵۰۱ ۳۰
جمع داراییهای غیر جاری ۴۱,۴۰۱ ۲۲,۸۴۴ ۸۱ جمع حقوق صاحبان سهام ۱۲۲,۳۹۰ ۱۱۹,۵۰۱ ۲
جمع داراییها ۱۳۷,۹۷۱ ۱۴۳,۰۴۹ (۴) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۱۳۷,۹۷۱ ۱۴۳,۰۴۹ (۴)