مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:باتوجه به سياست تقسيم سود مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/01/25 و برنامه قبلي افزايش سرمايه ، افزايش سرمايه اين شرکت به مبلغ 14،000 تغيير نموده است.
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري بهمن - نماد: وبهمن

موضوع:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 2,750,000,000,000 ریال به مبلغ 14,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران سرمايه گذاري هاي انجام شده در پرتفوي بورسي، فرابورسي و خارج از بورسي و نيز اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1401/03/03 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.