مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري پارس توشه - نماد: وتوشه
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/27  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,500,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 500000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/05/03 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد