icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد
سرمایه ثبت شده:
330,000
نماد:
قشير
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
384205
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد

1. 1- صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي شرکت توليدي قند شيروان ، قوچان و بجنورد (سهامي عام) براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت وضعيت مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده ، براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي ، شامل پرس وجو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است .

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است : 4-1- به شرح يادداشتهاي 2-3-19 و 3-36 توضيحي صورتهاي مالي مبلغ 84/5 ميليارد ريال ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختي جهت خريد شکر خام با توجه به معافيت مالياتي طبق بخشنامه هاي مورخ 1395/08/26 ، 15 و 1396/12/23 سازمان امور مالياتي ، به عنوان اعتبار مالياتي مطرح بوده که از اين بابت طي سنوات گذشته و جاري مبلغ 45/9ميليارد ريال طلب از سازمان مذکور در حسابها منعکس شده ليکن شناسايي مابقي اعتبار مربوطه ، منوط به بررسي مسئولين مالياتي مي باشد. همچنين به شرح يادداشت 2-2-36 توضيحي صورتهاي مالي ، سازمان امور مالياتي مبلغ 128/3 ميليارد ريال بابت عوارض آلايندگي سنوات 1387 الي 1396 و جرائم تاخير پرداخت مربوطه اعلام نموده که از بابت بدهي مذکور يک قطعه زمين مزروعي در رهن سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. تعلق جرائم آلايندگي مربوطه منوط به پيگيريهاي واحد مورد رسيدگي و حل وفصل موضوع با مسئولين مالياتي مي باشد.
4. 4-2- به شرح يادداشت 1-2-19 توضيحي صورتهاي مالي ، مبلغ 94/4 ميليارد ريال تحت عنوان مطالبات از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان بابت مابه التفاوت نرخ فروش شکر (يارانه) در خصوص سالهاي 1393 الي 1397 در حسابها منظور شده که دريافت کامل طلب مزبور منوط به بررسي مراجع ذيربط و صدور مجوز پرداخت مي ‌باشد .
4. 4-3- به شرح يادداشت 1-2-36 توضيحي صورتهاي مالي ، سازمان تامين اجتماعي از بابت بدهي بيمه اي سنوات 1392 الي 1394 مبلغ 21/7 ميليارد ريال (طبق اعلاميه مورخ 1396/06/14) اعلام نموده که موضوع مورد اعتراض شرکت واقع شده است. نتيجه پيگيريهاي بعمل آمده در اين خصوص تا کنون مشخص نشده و منوط به اظهارنظر مسئولين مربوطه مي باشد.

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص ، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

6. 6- پيگيريهاي شرکت در خصوص برنامه ريزي جهت افزايش دوره توليد و تنوع محصولات و خدمات ، عدم اخذ کارت بازرگاني ، فروش اراضي و املاک مازاد از جمله اراضي بابلسر و بهار همدان ، وصول مطالبات راکد و سنواتي، راه اندازي واحد قندسازي از ملاس و سيستم تصفيه فاضلاب و پساب ، دعاوي مالياتي و حقوقي و تمديد قرارداد اجاره مزرعه موقوفه منصوران با آستان قدس رضوي ، به نتيجه نهايي نرسيده است. همچنين توجيهات مورد لزوم در خصوص ثبت مقدار 42 تن شکر بيشتر از مقدار واقعي خروجي در دفاتر و تحمل هزينه جرائم تاخير بابت تحويل شکر به مشتريان به مبلغ 120ر4 ميليون ريال به اين موسسه ارائه نشده است.
7. 7- مفاد مواد 12 ، 17 و 26 الي 29 دستور العمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص استقرار مکانيزم هاي لازم براي کسب اطمينان از اثر بخشي واحد حسابرسي داخلي، تدوين روشهاي مدون جهت آموزش مستمر ، ارزيابي ، پاداش دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و کارکنان، تشکيل کميته ريسک و فرايند ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسک‌هاي تجاري و عملياتي شرکت ، بطور کامل رعايت نشده است.
8. 8- مفاد مواد 7 ، 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي گزارش فعاليت هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه، صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت مربوطه در زمانهاي مقرر ، اخذ اظهار نظر حسابرس در مورد گزارشها و صورتهاي مالي 6 ماهه ميان دوره اي در زمانهاي مقرر ، افشاي فوري تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و مديرعامل پس از برگزاري جلسه هيئت مديره ، ارائه صورت جلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشاي ثبت آن حداکثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت ، رعايت نشده است.
9. 9- مفاد مواد 3 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ، 16 ، 20 الي 22 و 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ايجاد ، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي ، بررسي سيستم کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره به صورت سالانه و درج و افشاء نتايج آن تحت عنوان گزارش کنترلهاي داخلي ، طراحي و پياده سازي ساز و کارهاي مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني ، تصويب برنامه راهبردي ، خط مشي هاي اجرايي و آئين نامه هاي لازم جهت اداره امور و فعاليتهاي شرکت و سياستهاي مربوط به تعيين قيمت و شرايط فروش محصولات و ارائه خدمات ، تشکيل کميته هاي جبران خدمات ، انتصابات و کميته ريسک تحت نظر هيئت مديره و نظارت بر عملکرد ايشان ، تدوين فرآيند ارزيابي ساليانه و مستندسازي مناسب اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل، کميته هاي تخصصي مربوطه در شرکت ، تنظيم برنامه بهبود و پيگيري و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي آن ، نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن در قالب منشور هيئت مديره ، انجام امور اجرايي اصلي شرکت توسط مديرعامل ، تشکيل دبيرخانه مستقل جهت هيئت مديره، تعيين رياست دبيرخانه هيئت مديره و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص رعايت حاکميت شرکتي توسط عضو مستقل هيئت مديره در گزارش تفسيري مديريت ، رعايت نشده است .

20آذر1398
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Hasan Esmaeili [Sign]8816681398/10/25 18:30:56
مدير فني موسسه مفيد راهبر Alireza Mehradfar [Sign] 1398/10/25 18:33:24
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101398/10/25 18:36:08