مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت نئوپان 22 بهمن - نماد: چنوپا
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 845023در تاریخ 1400/11/03 به استحضار می رساند طي نامه پيوست به استحضار ميرسد.