مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - نماد: معيار(ومعيار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل  خيابان وليعصر پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ سالن آيين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فولاد پارس آرين نيزار (سهامي خاص)50000 %
شرکت ويرا تحليل سرمايه (سهامي خاص)50000 %
شرکت دلتا صنعت پارس نيزار (سهامي خاص)60000 %
مجمتع فولادسازي نيزار پارس مرصاد(سهامي خاص)60000 %
سهامداران حقيقي زير 1%22095840.74 %
شرکت مادکان سار(سهامي خاص)25675250.86 %
حقوقي زير 1 درصد27000000.9 %
شرکت مهندسي ساخت و نصب پارس کارن کار(سهامي خاص)40225441.34 %
شرکت ماد شيمي(سهامي خاص)60434302.01 %
شرکت توسعه زيرساخت فن آوري هاي نوين ارزش(سهامي خاص)69092312.3 %
شرکت ماد کوش(سهامي خاص)117125863.9 %
شرکت طرح و توسعه تمدن پارسي (سهامي خاص)156958985.23 %
شرکت شهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزار (سهامي خاص)180392606.01 %
صندوق بازارگردان سهم آشنا يکم185514136.18 %
شرکت گروه گسترش سرمايه گذاري بين المللي ارزش(سهامي خاص)12750268842.5 %
جمع21597615971.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس باباگل زاده کشتلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا محمودي مهرباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عمار يعقوبي زاده ونيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عليرضا عظيمي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
فولاد پارس آرين نيزار10860153785اصلیحجت الله ميرزائي6339683509عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصياقتصاد
شهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزار10861007162اصلیسيدعليرضا عظيمي پور0055319858نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايمالي
گروه گسترش سرمايه گذاري بين المللي ارزش10320594427اصلیعليرضا صمدي0055072501رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت بازرگاني
ماد کوش10102897991اصلیبهروز خالق ويردي0037327984عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمديريت کسب و کار
ماد شيمي10102545185اصلیعباس باباگل زاده کشتلي2060918731عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصادي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۰,۱۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۷,۹۰۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۷,۹۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲,۹۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۳,۰۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۵۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۷,۵۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۴,۵۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بصير محاسب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,250 990 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود از محل سود انباشته تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بارزس قانوني نعيين حق حضور اعضاي کميته حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي