مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل  بزرگراه يادگار امام- جنوب - نرسيده به فرحزاد - خيابان ايثارگران شمالي - نبش کوهسار سوم - پلاک 36 - مسسه آمورش عالي آزاد انديشه معين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پارس سرمايه تابا115000 %
ساير921340 %
توسعه کسب و کار باتيس(سهامي خاص)14975000.07 %
شرکت فولاد تيام بيستون(سهامي خاص)34900000.17 %
کارگزاري بانک آينده183274190.92 %
تجارت کالاي دناکيش195875000.98 %
پردازش اطلاعات ايرانيان200090001 %
شرکت مسکن سازان بهشت پويا267933361.34 %
بازآفرين ابهر نيکو(سهامي خاص)513210702.57 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي ثروت پويا558585002.79 %
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا607257553.04 %
مديريت سرمايه آساي دانا818053104.09 %
همراه بازرگاني همراه عرشيا پارسيان(سهامي خاص)886827434.43 %
شرکت گروه مالي و اقتصادي آينده130154461165.08 %
جمع1729746378بی نهایت % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي حاجي کاظم لواساني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا تکبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر گلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فتح اله پرتوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پردازش اطلاعات ايرانيان10102773175اصلیعلي حاجي کاظم لواساني0059913101رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کاربله
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا14005786478اصلیقاسم طرزي0056451008عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
مديريت سرمايه آساي دانا14005965618اصلینعمت الله عليپور0943718244عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
پارس سرمايه تابا10320661767اصلیفتح اله پرتوي2140537793نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري ماليبله
گروه مالي و اقتصادي آينده14005933591اصلیحسن تاجيک0055475371عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۲۲,۷۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۹۳۲,۱۷۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۹۳۲,۱۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۵۸۲,۱۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۷۰۴,۹۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۷۰۴,۹۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۵۹۰,۹۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۷
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 3,420 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 40,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم براي تقسيم سود تعيين حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي