مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گسترش صنايع پيام - نماد: لپيام

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/09/02  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/09/06 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارستوسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10085سعيد بلالي سعيد بلالي 0051974381رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش انديشه پارسشرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264فاقد نمایندهاحمد شمشکي0453229956نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
توسعه گسترش آزمايشتوسعه گسترش آزمايش10102825789فاقد نمایندهمنوچهر کريمي3257346840عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم نعمت زادهابراهيم نعمت زاده0939977575فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
داريوش احمديداريوش احمدي4669229346فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
احمد شمشکي