مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مدت تصدي هيأت مديره اشتباه ثبت شده بود. به جاي عبارت نماينده شرکت فرابورس در توضيحات به اشتباه نماينده بورس عنوان شده بود.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي - نماد: ثنام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 درمحل  خيابان ولي عصر- خيابان طالقاني- جنب سينما فلسطين- خيابان شهيد برادران مظفر- شماره 86   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پاياساز50000001 %
شرکت پرهام50000001 %
شرکت کولهام50000001 %
حسن احمدي50000001 %
روشنک عمراني50000001 %
صالحه کيايي50000001 %
زهرا نصراله زاده ماسوله50000001 %
ايرج عمراني50000001 %
آزاده عمراني51400001.03 %
مازيار احمدي51400001.03 %
علي شيعه بيگي51500001.03 %
شرکت سرمايه تجارت ساتراس53550001.07 %
اميد کاموري مقدم97000001.94 %
انوشا کاموري مقدم97000001.94 %
لارا کاموري مقدم97000001.94 %
کاترين مري نيکولز97000001.94 %
بيژن کاموري مقدم115720002.31 %
شرکت آباد راهان پارس120000002.4 %
شرکت ناورود170500003.41 %
عليرضا کشاورزي180100003.6 %
ايرج کاموري مقدم190000003.8 %
سايرين17282895334.57 %
جمع35004595370.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ايرج عمراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين اسماعيل پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريدون پورنيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ناورود10100867072اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان
ساختماني کولهام10101330914اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي راه و ساختمان
ساختماني پاياساز10100826512اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي راه و ساختمان
محمدحسن غفوريان4609339961اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي راه و ساختمان
ساختماني کام کاو10101294980اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي معماري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹,۵۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۰,۲۱۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۰,۲۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۰,۲۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۹,۷۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۴۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۸,۲۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۸,۲۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ناورودحقوقیسهامی خاص10100867072اصلی
ساختماني کولهامحقوقیسهامی خاص10101330914اصلی
ساختماني پاياسازحقوقیسهامی خاص10100826512اصلی
ساختماني کام کاوحقوقیسهامی خاص10101294980اصلی
سرمايه تجارت ساتراسحقوقیسهامی خاص14009155370اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
موضوع تقسيم سود بين سهامداران محترم و پرداخت پاداش هيأت مديره با درخواست رعايت مفاد قانون تجارت مطرح شد. مجمع محترم با اطلاع از قوانين و مقررات قانون تجارت و با اشاره ناظر محترم شرکت فرابورس مقرر نمود منابع مالي صرف هزينه هاي پروژه زرتشت گردد