مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پالايش نفت لاوان - نماد: شاوان
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده سال مالي 1398 به استحضار می رساند بازگشت به ابهامات مطروحه در نامه با شماره پيگيري 635184 مورخ 1399/02/31 ، اطلاعات درخواستي به شرح زير خدمتتان ايفاد مي گردد : 1- تا اين تاريخ ، دستورالعمل قيمت گذاري نفت خام و فرآورده ها در سال 1399 به اين شرکت ابلاغ نگرديده و فرض بر تداوم رويه هاي قبلي است. 2- کليه واحدهاي طرح بهبود فرآيند و افزايش ظرفيت راه اندازي گرديده و توليد فرآورده ها در حال بهره برداري مي باشند . همچنين لازم به ذکر است بخش کيفي سازي بنزين (واحد ايزومريزاسيون) داراي حدود 99 درصد پيشرفت بوده و هم اکنون بنزين يورو 5 در حال توليد مي باشد که با نتيجه گيري نهايي از کاتاليست ساخت داخل واحد مذکور در شهريور ماه 1399 به بهره برداري کامل خواهد رسيد. 3- با شيوع بيماري کرونا و کاهش بي سابقه تقاضاي نفت خام و فرآورده ها و برهم خوردن تعادل قيمت ها در پايان سال 1398 و ادامه اين روند کاهش در دو ماه ابتداي سال جاري ، اين شرکت مطابق با استانداردهاي حسابداري نسبت به ارزشيابي موجودي فرآورده هاي نفتي بر مبناي نرخ فرآورده ها در تاريخ 1399/02/31 نموده است که تفاوت اين نرخ با نرخ فرآورده ها در اسفند ماه 1398 مبناي محاسبه کاهش ارزش موجودي و ثبت ذخيره کاهش ارزش موجودي فرآورده ها به مبلغ 915ر256ر3 ميليون ريال گرديده است. ضمناً پيش بيني ميگردد باتوجه به روند صعودي قيمت فرآورده هاي نفتي و افزايش قيمت ارز در سامانه نيما امکان تعديل در ذخيره کاهش ارزش با نظر حسابرس در زمان انتشار گزارش حسابرسي شده وجود دارد(محاسبات به پيوست).
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.