icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر
سرمایه ثبت شده:
1,600,000
نماد:
کگل7
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر(سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام ‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرمايه گذاري گروه در شرکت هاي وابسته توسعه حمل و نقل ريلي کامياب تحرک و صنايع مفتول بکسل پارس، موضوع يادداشت 9 توضيحي صورتهاي مالي، به روش ارزش ويژه در صورت هاي مالي تلفيقي منعکس نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به صورتهاي مالي شرکت هاي مورد اشاره و ساير اطلاعات و مدارک مورد نياز، آثار تعديلات احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. اسناد دريافتني شامل مبلغ 100 ميليارد ريال طلب از سازمان همياري شهرداري هاي استان کرمان مي باشد(موضوع يادداشت 2-5 توضيحي صورتهاي مالي) که با توجه به عدم وصول در سررسيد مقرر، اقدامات انجام شده منجر به وصول طلب مذکور نگرديده است. با توجه به نامشخص بودن چگونگي وصول و يا تسويه مبلغ مورد اشاره، تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نميباشد.
6. صورت تطبيق حساب هاي فيمابين شرکت فرعي حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان با شرکت سنگ آهن گهر زمين تنظيم نگرديده و پاسخ تاييديه ارسالي نيز دريافت نشده است. لذا آثار تعديلات احتمالي ناشي از تطبيق حساب هاي فيمابين و رفع مغايرت هاي احتمالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
7. وضعيت مالياتي گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشت 15 توضيحي صورتهاي مالي مي باشد.در اين رابطه جهت عملکرد سنوات مالي 1391 لغايت 1394 شرکت فرعي نماد ريل گستر و سال مالي 1394 شرکت اصلي مطابق برگهاي تشخيص صادره جمعا مبلغ 101 ميليارد ريال مطالبه شده که مورد اعتراض واقع و از اين بابت جمعا مبلغ 30 ميليارد ريال پرداخت و بدهي در حساب ها شناسايي گرديده است. همچنين جهت سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش شرکت اصلي، بدهي ماليات بر اساس درآمد مشمول ماليات ابرازي و اعمال معافيت هاي قانوني محاسبه گرديده است. با عنايت به مراتب فوق اگر چه تعديل حساب ها ضروري است ليکن تعيين ميزان قطعي بدهي ماليات سنوات فوق الذکر، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي مي باشد

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 4 الي 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. با عنايت به يادداشت 1-24 توضيحي صورت هاي مالي، با توجه به شرايط حاکم بر فعاليت شرکت، شواهد و مستندات ارائه شده به اين موسسه در خصوص شرايط و نرخ هاي فروش و تبديل وجوه ارزي و هزينه هاي فروش محصولات، مصوبات و تاييد مراتب توسط مديريت شرکت بوده است.

10. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 فروردين ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص تعيين تکليف سرمايه گذاري در سهام شرکت حمل و نقل ريلي کامياب تحرک و همچنين وصول مطالبات از سازمان همياري شهرداري هاي استان کرمان به نتيجه نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت 3-36 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

15فروردین1397
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هوشيار مميز Seyyed Mohammad Nourian Ramsheh [Sign]9220481397/03/29 13:30:27
شريک موسسه هوشيار مميز Mohammad Javad Hedayati [Sign]8008961397/03/29 13:32:47
مدير موسسه هوشيار مميز "Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] "8008241397/03/29 13:36:09