مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت توليد ژلاتين کپسول ايران - نماد: دکپسول

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/03/13 درمحل  خيابان وليعصر ، نرسيده به چهارراه پارک وي ، مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين16670 %
شرکت پارس دارو16670 %
شرکت آنتي بيوتيک سازي ايران25000 %
شرکت پخش هجرت25000 %
حسن فريدوني120000.01 %
معصومه عزتي120000.01 %
زهرااحمدي200000.01 %
شرکت داروسازي فارابي 15998916679.99 %
جمع16004150080.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اضغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملکوند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود منصوربخت  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
داروسازي فارابي10260279270اصلیرامين رمضاني کلمر2063722757نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي مهندسي شيمي
شرکت پخش هجرت10100418567اصلیداود منصوربخت0064881466عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
شرکت آنتي بيوتيک سازي ايران10101627569اصلیابوالفضل بيکي حسن6229884471عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
داروسازي پارس دارو10100336986اصلیحسين حسن نتاج2063738459عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس شيمي
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين10102543204اصلیمحمد حسين ملک0059010411رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۱,۰۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۴,۱۹۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۴,۱۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰,۱۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۱,۲۱۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۵۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷۳,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳,۶۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,500,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اصلاحيه آگهي دعوت به مجمع جهت ذکر تغييرات اعضاي هيئت مديره در دستور جلسه مجمع عادي ساليانه لحاظ گرديده است .