icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
پتروشيمي جم
سرمایه ثبت شده:
13,800,000
نماد:
جم
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
441123
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 589698 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:اصلاح برآورد 6 ماهه منتهي به 29 اسفند 98 در بخش فروش داخلي و صادراتي و درج توضيحات درخصوص وضعيت ارزي
گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره پتروشيمي جم

1. 1-صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و‌ شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌ دوره‌اي، با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي مزبور بر‌اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناء محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 الي 5، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3 -باتوجه به يادداشت توضيحي 16، موارد زير درخصوص حسابهاي دريافتني تجاري ذکر مي‌گردد: 1-3-سرفصل دريافتني‌هاي تجاري شرکت اصلي شامل مبلغ 784ر3 ميليارد ريال طلب از شرکت گسترش تجارت پارس سبا (از شرکتهاي فرعي شرکت سرمايه‎گذاري صندوق بازنشستگي کشوري- سهامدار عمده شرکت) بابت مانده وجوه ارزي نزد آن شرکت بعنوان کارگزار مالي (تا آذر ماه سال 1393) مي‌باشد که قرار بود طي شش ماه از تاريخ 23/12/1393 بازپرداخت و تسويه شود، ليکن تا تاريخ اين گزارش عليرغم تضمين سهامدار عمده شرکت تسويه نشده و زمان و نحوه وصول آن مشخص نگرديده است. همچنين سرفصل فوق، شامل مبلغ 048ر1 ميليارد ريال عمدتا بابت طلب از شرکتهاي پارس سبا هنگ‌کنگ، پتروشيمي اروند وNPC Alliance مربوط به فروش محصول در سنوات مالي قبل مي‌باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. مضافا مانده‌هاي ارزي مربوطه به دليل عدم تعيين تکليف نحوه وصول آنها، با نرخهاي ارز پايان دوره تسعير نگرديده است. 2-3-مانده طلب شرکت اصلي از شرکت پتروشيمي مهر به مبلغ 362ر8 ميليارد ريال مي‌باشد که براساس صورت تطبيق تهيه شده مبالغ 74 ميليون دلار و 5/128 ميليون يورو مغايرت نامساعد و مبلغ 404ر4 ميليارد ريال مغايرت مساعد وجود دارد. مغايرتهاي مذکور بشرح يادداشت فوق به داوري ارجاع شده ليکن نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. همچنين درخصوص مانده شرکت پتروشيمي مرواريد به مبلغ 071ر1 ميليارد ريال، طبق شواهد موجود بابت اختلاف درخصوص نحوه نگهداري حساب معاملات فيمابين در سنوات قبل، مبلغ 319ر1 ميليارد ريال مغايرت نامساعد موجود بوده که تاکنون رفع نشده است. مضافا مبالغ ارزي فوق بدليل عدم تعيين تکليف وصول آنها، به نرخهاي ارز قابل دسترس پايان دوره مورد گزارش تسعير نشده‎اند. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي درخصوص چگونگي تسويه اقلام مزبور، آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
4. 4 -به شرح يادداشت توضيحي 3-12، سرفصل دارائيهاي در جريان تکميل گروه شامل مبلغ 647ر15 ميليارد ريال مربوط به پروژه (ABS & Rubber) مي‌باشد. در اين خصوص شرکت جندي شاپور (پيمانکار اصلي پروژه در دست احداث شرکت) طي سال مالي قبل ادعاهايي بابت تأخير در عمليات اجرايي زماني پروژه از شرکت فرعي پليمرپادجم نموده که مدارک و مستندات لازم درخصوص ميزان مبلغ مورد ادعا در دسترس قرار نگرفته است. در همين ارتباط مبلغ 567ر1 ميليارد ريال پرداختي بصورت علي‌الحساب، براساس مصوبه هيئت‌مديره از اين بابت در سال مالي قبل در سرفصل دارائيهاي در جريان تکميل منظور شده است. باتوجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي (از جمله گزارش بررسي لايحه تأخيرات ادعايي پيمانکار)، امکان تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از رفع موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان فراهم نشده است. شايان ذکر است مبلغ 1/32 ميليون يورو علي‌الحساب پرداختي به پيمانکار مذکور (منعکس در سرفصل پيش‌پرداخت سرمايه‌اي يادداشت توضيحي 10-12) تا تاريخ تهيه اين گزارش مستهلک نگرديده است.
5. 5-بر اساس شواهد موجود و صورت تطبيق‎هاي تهيه شده، درخصوص تعدادي از بدهکاران و بستانکاران بترتيب به مبلغ 069ر9 ميليارد ريال و 236ر28 ميليارد ريال مغايرتهاي نامساعد بترتيب به مبالغ 231ر1 ميليارد ريال و مبلغ 403ر12 ميليارد ريال موجود است. مغايرت مربوط به مانده‌هاي بدهکاران عمدتا شامل شرکتهاي فرساشيمي و پتروشيمي امير کبير بابت اختلاف نرخ فروش محصول و مقادير دريافت خوراک و مغايرت مربوط به مانده‌هاي بستانکاران عمدتا شامل شرکت‌هاي پتروشيمي پارس و مبين جمعا به مبلغ 545ر5 ميليارد ريال بابت اختلاف در نحوه تسويه معادل ريالي صورتحسابهاي ارزي خريد خوراک 6 ماهه اول سال مالي 1397 و شرکت مجتمع گاز پارس‌جنوبي بابت مبلغ 585ر6 ميليارد ريال محاسبه مابه‌التفاوت نرخ اتان خريداري شده بشرح يادداشت 2-1-26 و جرائم تاخير در پرداخت صورتحسابها مي‌باشد. باتوجه به مراتب فوق تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت ‎رفع مغايرات ذکر شده بر صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
6. 6-با توجه به يادداشت توضيحي 31، طبق برگهاي تشخيص صادره از سوي مقامات مالياتي، ماليات عملکرد سالهاي 1395 و 1396 شرکت اصلي به مبلغ 912 ميليارد ريال و اصل و جرائم مالياتهاي تکليفي و ماليات ارزش افزوده سالهاي 1394 لغايت 1396 به مبلغ 035ر2 ميليارد ريال بيش از مبالغ موجود در حسابها تعيين گرديده، که بدليل اعتراض و درخواست بخشودگي، نسبت به موارد فوق ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. مضافا بابت ماليات عملکرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش به استناد گواهي معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين براساس برگهاي تشخيص صادره، ماليات عملکرد سال 1396 شرکت فرعي توسعه انرژي پاد کيش جمعا به مبلغ 72 ميليارد‌ ريال و جهت شرکت توسعه پليمر پاد جم در خصوص ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1396 مبلغ 13 ميليارد ريال بيش از مبالغ موجود در حسابها تعيين شده که بدليل اعتراض ذخيره‌اي در حسابها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت، تعديل حسابها بابت احتساب ذخيره مالياتي ضروريست، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به صدور برگهاي تشخيص و قطعي و صدور آراي نهايي از سوي ادارات مالياتي مربوطه مي‌باشد.

7. 7- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند‎ 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 الي 5 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. 8-بشرح يادداشت توضيحي 1-21 و 2-21، افزايش مانده موجودي ارزي نزد بانکها و صرافي‌ها که بعنوان کارگزار ارزي شرکت عمدتا در کشورهاي امارات، ترکيه و چين دريافتها و پرداختهاي ارزي شرکت از طريق آنها انجام مي‌شود، ناشي از عدم تقاضاي خريد ارزهاي عرضه شده در سامانه نيما بوده که بعد از دوره مالي مورد گزارش بخشي از آنها به بفروش رسيده است. مضافا طبق يادداشت توضيحي 17، مبلغ 610ر1 ميليارد ريال موجودي ارزي نزد بانکهاي ملت و سامان در بانک واسط بعلت شرايط بين المللي مسدود مي‌باشد.
9. 9 -بشرح يادداشت توضيحي 8-12، درخصوص پروژه PDH/PP که عمليات اجرايي آن از سال 1396 آغاز شده و از اين بابت مبلغ 982 ميليارد ريال عمدتا بابت حق ليسانس و طراحي تا پايان دوره مورد گزارش پرداخت گرديده، براساس مصوبه هيئت‌مديره شرکت اصلي مورخ 5/3/1398، مقرر گرديد عمليات اجرايي پروژه مذکور به شرکت فرعي توسعه پليمر کنگان انتقال يابد و شرکت مذکور نسبت به عقد قرارداد EPC، اخذ فاينانس و آغاز عمليات اجرايي اقدام نمايد، ليکن با توجه‌ به شرايط بين‌المللي، تاکنون اجرايي نشده است. مضافا پروژه فاز 2 (يادداشت توضيحي 6-12)، که بر اساس مصوبه هيئت مديره مورخ 30/03/1395 به شرکت فرعي توسعه پليمر پاد جم منتقل گرديده بدليل مشکلات ناشي از تأمين مالي پروژه و خريد تجهيزات ناشي از شرايط بين‌المللي با تأخير بسيار زياد مواجه و تاکنون تکميل نشده است.

10. 10-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‎گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي در بر گيرنده نتيجه‎گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه"ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين سازمان در خصوص ساير اطلاعات ارائه شده توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مندرج در بند 6 و آثار احتمالي موارد مندرج در بند‎هاي 3 الي 5، جلب مي نمايد.

11. 11 -ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: 1-11-مفاد مواد 7، 8، 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات بترتيب درخصوص افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف ده روز به اداره ثبت شرکتها، عدم از درج اطلاعات با اهميت (نظير تقسيم سود) در ساير موارد دستور جلسه و افشاي دعاوي مهم يا ارجاع اختلاف با اهميت به داوري. 2-11-مفاد مواد 15 و 18 دستورالعمل انضباطي مبني بر رعايت حقوق تمام سهامداران بطور يکسان و لحاظ نمودن نظرات حسابرس مستقل در مورد تقسيم سود. 3-11-مفاد مواد 4 (تبصره 5)، 15، 42 و 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي به ترتيب مبني بر لزوم حضور عضو غيرموظف هيئت‌مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط، تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيئت‌مديره، ارائه گزارش تفسيري به نحو مناسب طبق ضوابط و مقررات و افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت در گزارش تفسيري مديريت و پايگاه اينترنتي شرکت.

12آذر1398
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Mohammad Shariatmadari Amiri [Sign] 1398/09/20 16:54:10
مدير ارشد سازمان حسابرسي Flora Karimi [Sign] 1398/09/20 17:02:00
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Farhad Panahi [Sign] 1398/09/20 18:09:03