مشخصات
امضا کنندگان: [ Seid Amin Hosseini [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/02/16  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/04/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ايران دارو ايران دارو 9489الياس کهزاديالياس کهزادي5989987171عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
گروه داروئي سبحان گروه داروئي سبحان 25673ميثم قاسميميثم قاسمي4591346722عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سبحان داروسبحان دارو198433علي مرتضوي تبريزيعلي مرتضوي تبريزي0061742813عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري البرزسرمايه گذاري البرز11168محمد شريف زادهمحمد ودود حيدري0384601480رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
کي بي سيکي بي سي4345بابک مصباحي بابک مصباحي 0054629942نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
علي مرتضوي تبريزي