مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/17 درمحل  خيابان آزادي نبش خيابان رودکي شمالي سالن سازمان حج و زيارت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس 10138496712.03 %
شرکت توسعه ومديريت سرمايه صبا10420627682.08 %
صندوق بازنشستگي کشوري10792855502.16 %
بانک تجارت14781874612.96 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين (سهامي عام)29137535205.83 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات31310865206.26 %
موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران33314336346.66 %
ساير44676796478.94 %
سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن معدني 723036688014.46 %
کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت2215780120344.32 %
جمع4784550685479.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داود حسني زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حجت االه موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرمان اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز رحمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران173388اصلیعبدالحسين ثابت1261617843نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
موسسه صندوق بازنشستگي مس242اصلیعلي محمدي 3051104558عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين149634اصلیمحمد علي احمد زاد اصل 2802507151عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیرضا رحماني5059889246رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي10860323668اصلیمحمد رضا بني اسدي راد 2990545220عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹,۳۹۱,۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳,۲۸۰,۶۰۱
تعدیلات سنواتی
(۶۵۲,۷۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲,۶۲۷,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۱۲۷,۸۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۴,۵۱۸,۹۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۸۴,۲۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴,۲۳۴,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵,۲۳۴,۶۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، گسترش صمت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد