مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ايران خودرو ديزل - نماد: خاور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/05/11 درمحل  کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، شرکت محورسازان ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران255582790.51 %
شرکت سرمايه گذاري سمند110779639122.2 %
شرکت ايران خودرو116702733023.39 %
جمع230038200046.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي نماينده شرکت ايران خودرو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي نماينده شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودروديزل(اپکو)  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حسين کوثري نماينده شرکت گواه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا بابايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ايران خودرو8352اصلیمحمد زالي0036500690عضو هیئت مدیرهموظفمهندسي صنايع
شرکت سرمايه گذاري سمند228430اصلیاميرحسين کوثري4591145042عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
شرکت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو(سهامي خاص)137035-اصلیمرتضي الهويي2219081745عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي مديريت کسب وکار
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل18130اصلیمهدي محمدي0056765339رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
شرکت تاپ سرويس18158اصلیمهدي بالو2140286766نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري مکانيک

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۲,۷۷۴,۷۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲,۷۷۴,۷۰۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲,۷۷۴,۷۰۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲,۷۷۴,۷۰۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۵۶۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴,۹۸۹,۰۵۹
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت ايران خودروحقوقیسهامی عام8352اصلی
شرکت سرمايه گذاري سمندحقوقیسهامی خاص228430اصلی
شرکت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص137035-اصلی
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزلحقوقیسهامی خاص18130اصلی
شرکت توليدقطعات خاورحقوقیسهامی خاص10380202978اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه رئيس کميته حسابرسي به مبلغ 000ر000ر12 ريال و حق الزحمه ساير اعضا کميته به رئيس کميته حسابرسي تفويض گرديد. ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.