icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
گروه مالي پارسيان
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
وپارس23
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1393/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه مالي پارسيان

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و گروه مالي بانک پارسيان (شرکت سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي ده ماه و دوازده روزه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و گروه مالي بانک پارسيان ( شرکت سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي ده ماه و دوازده روزه منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. با توجه به کاهش حجم معاملات سررسيد شده شرکت ليزينگ پارسيان طي دوره جاري ، مبالغ عمده اي از مطالبات ناشي از عمليات ليزينگ موضوع يادداشت 5 همراه صورتهاي مالي ، همچنان در سررسيد وصول نشده واز طرفي مطالبات مزبور تحت پوشش بيمه اعتباري قرار نگرفته و صرفا به اخذ تضامين مختلف اکتفا شده است . هرچند ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بر مبناي دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري صادره از سوي بانک مرکزي در صورتهاي مالي منعکس گرديده ، معهذا بررسي و تطبيق مجدد ارزش وثائق مزبور و مطالبات در شرايط فعلي ، مورد تاکيد است . همچنين سرفصل سرمايه گذاري بلند مدت شامل مبلغ 209 ميليارد ريال بهاي تمام شده 30 درصد سهام شرکت پالايش پارسيان سپهر مي باشد که به ارزش کارشناسي طبق گزارش کارشناس رسمي دادگستري مورخ آذرماه 1393 ، خريداري شده است . شرکت مزبور در مرحله قبل از بهره برداري بوده که به شرح يادداشت 12-1-8 همراه صورتهاي مالي اقدامات مربوط به فعال سازي پروژه توسط سهامداران جديد شرکت آغاز شده است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 همراه صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري صورت پذيرفته است. معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص با اشخاص وابسته صورت گرفته ، معهذا تصويب نهايي آن از اختيارات مجمع عمومي محترم صاحبان سهام مي باشد .
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه در دامنه رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده ، برخورد نکرده است.

20اردیبهشت1394
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راده
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه راده Yadollah Alizadeh [Sign] 1394/07/29 15:03:16
مدير موسسه راده Hossein Avani [Sign]8000631394/07/29 15:38:38