مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  تهران - خيابان شيخ بهايي - شهرک والفجر- انتهاي خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - طبقه چهارم در محل سالن چشم انداز سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بازرگاني صبا بيمه ايرانيان213280 %
خدمات مهندسي مشاور ايران2133180 %
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران12646063777.9 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا نيک 292982041118.31 %
بيمه مرکزي 942875475058.93 %
جمع1362341618485.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  صالح کاظمي نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نيما مومني زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهرام رحماني رناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منير صعودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14001907528اصلیصالح کاظمي نيا1828947202رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصادبله
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14003520642اصلیمهران سلطاني1080178880عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي ماليبله
توسعه عمران بيمه10103453343اصلیسمانه رشيديان يزد0939003287عضو هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت استراتژيکبله
خدمات مهندسي مشاور ايران10100747330اصلیحسين توسلي امجد4073094734عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت آموزشيبله
بازرگاني صبا بيمه ايرانيان10101713168اصلیاميرحسين ارضاء0062497014نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۲۵۳,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۳۴,۹۵۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۳۴,۹۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۳۴,۹۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۷۸۸,۸۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۶۲,۶۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۶۲۶,۱۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۲۶,۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
آزمودگان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,800 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 20,000,000
27,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 20,000,000
27,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 20,000,000
27,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: