مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنعتي دريائي ايران - نماد: خصدرا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر خروج شرکت نفت و گاز سپانير از ترکيب سهامداري شرکت به استحضار می رساند حسب پيگيري شرکت از سهامدار عمده، تصميم و ابلاغي مبني بر خروج شرکت مهندسي نفت و گاز سپانير از ترکيب سهامداري شرکت صنعتي دريايي ايران در حال حاضر اتخاذ نشده است
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.