لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: سيمان بجنورد  نماد: سبجنو  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 392,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره سيمان بجنورد
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده - تعديلي شرکت سيمان بجنورد (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيات مديره شرکت است.
2براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. بعلاوه به نظر اين مؤسسه، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور، بر اساس مفروضات و به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
3نتيجه اعتراض شرکت به اوراق مالياتي قطعي سنوات 1388 لغايت1393 عمدتاً در رابطه با عدم پذيرش استفاده از معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليتهاي مستقيم و در رابطه ¬با عملکرد توليد خط دو شرکت بوده تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده، ضمن آنکه ماليات عملکرد سالهاي 1394،1395 وسال مورد گزارش نيز با اعمال معافيت مذکور از سوي شرکت محاسبه گرديده است.
4در راستاي استفاده از مزاياي آخرين تصويب نامه(شماره155275/ت53764ه مورخه 8/12/1395) هيأت محترم وزيران در رابطه با شرايط پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، مبني برتعيين نحوه پرداخت بدهي هاي مربوط به صندوق ذخيره ارزي تاپايان خرداد ماه 1396 و تغيير نرخ تسهيلات تبديلي (ارزي به ريالي) مذکور از 20 به 15 درصد و ترتيب پرداخت آن بصورت يکجا و يا تقسيطي تا پايان اسفندماه 1396، واحد مورد گزارش اقدام به اخذ جدول تسهيلات ريالي بر مبناي مصوبه اخير هيأت محترم وزيران در قالب متمم قرارداد سنوات قبل از بانک عامل نموده و هزينه هاي مالي تسهيلات مذکور را بر اساس آخرين شرايط آن در گزارش بودجه لحاظ نموده است.
5بشرح صورت سود و زيان پيش بيني شده، کاهش در فروش و سود و زيان پيش بيني شده در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول سال بودجه، ناشي از عدم کشش بازار در شش ماهه دوم سال بدليل وضعيت بازار صنعت سيمان و در پي آن کاهش ميزان و نرخ هاي پيش بيني شده فروش عنوان شده است ضمن آنکه تعديل و افزايش بهاي تمام شده در صورت سود و زيان پيش بيني شده عمدتاً در ارتباط با اصلاح عمر مفيد ماشين آلات خط 2 توليد از 20 سال به 10 سال نسبت به بودجه اوليه عنوان شده است.
6نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 18آبان1396
توضیحات :
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Morteza Asgari [Sign]8005371396/08/23 12:00:08
شريک موسسه دايا رهيافت Seyed khezrollah Valizadeh [Sign] 1396/08/23 12:03:09
مدير موسسه دايا رهيافت Mehdi Savadloo [Sign]8004011396/08/23 12:40:15