icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توليدي گاز لوله
سرمایه ثبت شده:
225,000
نماد:
پلوله
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
252003
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره توليدي گاز لوله

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت توليدي گازلوله( سهامي عام) براي دوره مالي مياني 6 ماه منتهي به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت وضعيت هاي مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک الي 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با مدير اجرايي و ناظر تصفيه شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت توليدي گازلوله( سهامي عام) براي دوره مالي مياني 6 ماه منتهي به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت وضعيت هاي مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک الي 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با مدير اجرايي و ناظر تصفيه شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت توليدي گازلوله( سهامي عام) براي دوره مالي مياني 6 ماه منتهي به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت وضعيت هاي مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک الي 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با مدير اجرايي و ناظر تصفيه شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. ساير دارايي هاي گروه شامل مبالغ 74/2 ميليارد ريال و 27/5 ميليارد ريال به ترتيب مربوط به ماشين آلات ساخت پالت خريداري شده از کشور آلمان (موضوع يادداشت توضيحي 4-16) و بهاي زمين و مخارج انجام گرفته جهت احداث کارخانه صنايع پليمر پارسيان مهر متعلق به شرکت¬ شيميايي فرآورد قشم انتقالي از شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي (موضوع يادداشت توضيحي 3-16) مي باشد که فرآيند تکميل و بهره برداري از دارايي هاي مذکور امکانپذير نگرديده و ارزشيابي و آزمون کاهش ارزش آن به اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش قابل فروش، صورت نگرفته است. با عنايت به مراتب فوق، هرچند تعديل حساب ها از اين بابت ضروري مي باشد، اما در نبود اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان تعديلات لازم بر صورت هاي مالي گروه در شرايط حاضر، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. با توجه به يادداشت توضيحي 4-1، پيرو صدور احکام ورشکستگي شرکت مورد گزارش در سال مالي 1393، اقدام به تعديل حساب ها (حساب تسهيلات دريافتي از بانک ها،سود سهام پرداختني و پرداختني ها ودريافتني هاي غيرتجاري) براساس صورت طبقه بندي مذکور، نموده است. در ادامه اعتراض بانک هاي اقتصاد نوين و ملت، موضوع نهايتا در دادگاه تجديد نظر خواهي مورد بررسي قرارگرفته و در تاريخ 1397/09/10 به شماره دادنامه 1342، تاريخ توقف شرکت ازاول فروردين 1385را به دليل فزوني دارايي ها بر بدهي هاي شرکت رد نموده و ادعاي شرکت در خصوص ورشکستگي از تاريخ مزبور را مقرون به واقع ندانسته وحکم به بطلان دعوي و راي مذکور را صادره نموده است. با عنايت به حکم صادره و با وجود توقف اجراي رد ورشکستگي از سوي مقام قضائي شرکت ذخيره اي معادل 837ر1 ميليارد ريال به طرفيت هزينه هاي مالي سنوات قبل (685ر1 ميليارد ريال ) و ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي ( 152 ميليارد ريال) در سال قبل در حساب ها منظور نموده است. همچنين در شش ماهه دوره مورد رسيدگي اقدام به شناسايي 76 ميليارد ريال هزينه مالي دوره جاري نموده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 3-4-1، در ارتباط با شرکت فرعي سلسله آب حيات کرمان، زيان انباشته شرکت بيش از سرمايه ثبتي بوده و بدليل مشکلات شديد نقدينگي، شرکت متحمل هزينه سنگين تنزيل اسناد خزانه در دوره مالي مورد گزارش شده است. نتيجه نهايي مربوط به اخذ اعاده اعتبار شرکت از مرجع قضايي به شرح يادداشت توضيحي3-4-1، تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده و اصلاح ساختار مالي شرکت از سوي سهامداران موکول به پذيرش اعاده اعتبار شرکت از سوي مرجع قضائي گرديده است. نامشخص بودن نتايج برنامه هاي پيش بيني شده مديريت جهت فروش محصولات و بهبود جريان نقدينگي، به همراه موضوعات فوق الذکر، منجر به ايجاد ابهام با اهميت نسبت به تداوم فعاليت شرکت مزبور شده است.
7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1-12، درج گرديده، زمين کارخانه فروخته شده به شرکت فرعي توليدي لوله هاي دوجداره قدر طي مبايعه نامه تنظيمي مورخ 1385/04/20و همچنين فروش زمين، سوله و تجهيزات به شرکت پتروشيمي آبادان تحويل شده ، اما بدليل آنکه معامله مزبور در دوران بعد از تاريخ توقف شرکت بعلت اعلام ورشکستگي (1385/01/01) صورت گرفته، باطل اعلام شده است. اسناد مالکيت مربوط بنام شرکت بوده و تا اين تاريخ نقل و انتقال قطعي منوط به روشن شدن وضعيت آن توسط اداره امور ورشکستگي و اعاده اعتبار شرکت است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 4-24، براساس شرايط استفاده از مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير جهت استفاده از نرخ ارز معادل نرخ زمان اخذ تسهيلات ارزي دريافتي توسط شرکت فرعي شيميايي فرآورد قشم از بانک کشاورزي، پرداخت اقساط تسهيلات مزبور در سررسيد توافق شده مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه، در اثر مفاد بند هاي 5 الي 8 بالا مشروط نشده است.

9. مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 52 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به منظور بررسي صورتهاي مالي سال 1397رعايت نگرديده است.
10. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي غير بورسي و غير فرابورسي ثبت شده پذيرفته نشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: -ماده 7 بند 1 مبني بر افشاي به موقع صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده 1397/12/29حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. -ماده 7 بند 2 مبني بر افشاي گزارش فعاليت هيئت مديره. -ماده 7 بند 3 مبني بر افشاي به موقع اطلاعات و صورت هاي مالي دوره منتهي به 1398/03/31. -ماده 8 مبني بر مقررات مربوط به تشکيل مجمع عمومي صاحبان سهام و برگزاري مجمع سال 1397.

03آذر1398
موسسه حسابرسي رازدار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رازدار Masoud Parsaie [Sign] 1398/09/11 15:55:34
شريک موسسه رازدار Mahmood Mohammadzadeh [Sign]8007011398/09/11 15:58:57
مدير موسسه رازدار Mohammad Javad Saffar Soflaei [Sign]8004881398/09/11 16:07:25