icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
صنايع پتروشيمي زنجان
سرمایه ثبت شده:
1,668,969
نماد:
زنجان( شزنجان )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
241155
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 450373 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:با توجه به افزايش سرمايه در جريان در سال 1396 ،سرمايه ثبت شده در صورت سود و زيان اشتباهاً مبلغ 3.500.000 ميليون ريال درج شده بود
گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنايع پتروشيمي زنجان

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت صنايع پتروشيمي زنجان (سهامي عام) – قبل از مرحله بهره برداري، درتاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 ،6 و 7، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي5-10 و 1-7-10 منعکس است، احداث پروژه اوره و آمونياک شرکت اصلي به دليل عدم تامين منابع مالي مورد نياز تا پايان دوره مالي موردگزارش از پيشرفت مناسبي(در چارچوب برنامه زمانبندي پيش بيني شده) برخوردار نبوده است. با توجه به تاخير انجام کار و نيز توقف هاي ساخت پروژه، بر خلاف استانداردهاي حسابداري، بخشي از هزينه هاي اداري و عمومي و کليه مخارج تامين مالي شرکت اصلي (يادداشت هاي توضيحي 20 و 21) در دوره مالي مورد گزارش و سنوات مالي قبل، به بهاي تمام شده پروژه در جريان ساخت تخصيص يافته است. در رعايت استانداردهاي حسابداري، اعمال تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضروريست، ليکن، تعيين ميزان آثار آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
4. با عنايت به يادداشت توضيحي 3-2-5، مانده مطالبات گروه و شرکت اصلي از سازمان امور مالياتي جمعا به مبلغ 47 ميليارد ريال بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مي باشد که مستنداتي در خصوص تاييد و يا قبول استرداد آن در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و فقدان مستندات مورد نياز در خصوص چگونگي بازيافت مطالبات مزبور، آثار تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. سرفصل ساير دارايي ها شامل مبلغ 159 ميليارد ريال وجوه پرداختي در سنوات مالي قبل در ارتباط با قراردادهاي مشارکت در عمليات بازرگاني فيمابين شرکت اصلي و شرکت هاي طرف قرارداد (موضوع يادداشت توضيحي 1-11) مي باشد که پيگيري هاي حقوقي شرکت تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده و در سنوات مالي قبل مبلغ 46 ميليارد ريال کاهش ارزش انباشته، برآورد و در حساب ها منظور شده است. همچنين مانده مطالبات راکد و سنواتي شرکت اصلي از ساير اشخاص منعکس در يادداشت توضيحي 2-5، جمعا مبلغ 22 ميليارد ريال بوده که اقدامات شرکت بابت وصول آن، به نتيجه نرسيده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل کاهش ارزش انباشته مزبور و احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از بابت مانده هاي اخير الذکر در حسابها ضروريست، ليکن، تعيين ميزان تعديلات قطعي، براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
6. نتايج عمليات فيمابين با شرکت مهندسي همپا(پيمانکار ساخت پروژه اوره و آمونياک شرکت اصلي)، شامل صورت وضعيت هاي انباشته جمعا به مبلغ 686 ميليارد ريال (معادل 42/9 ميليون يورو، موضوع يادداشت توضيحي 5-10) و مانده تسويه نشده منعکس در پيش پرداخت سرمايه اي طي سنوات مالي قبل به مبلغ 198 ميليارد ريال مي باشد. با توجه به توقف اجراي موضوع قرارداد فيمابين با شرکت مذکور، مستنداتي در خصوص تعيين تکليف تمديد قرارداد و نيز نحوه تسويه مانده هاي فيمابين، در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم از جمله تطبيق حسابهاي فيمابين، آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر صورت هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
7. بدهي شرکت اصلي به شرکت ملي صنايع پتروشيمي (سهامدار وقت) بابت تامين منابع مالي مورد نياز پروژه، جمعا به مبلغ 421 ميليارد ريال(موضوع يادداشتهاي توضيحي 2-12 و 15) و شرکت نيکو به مبلغ 476 ميليارد ريال(موضوع يادداشت توضيحي1-2-12) انتقالي از سنوات مالي قبل مي باشد که مستنداتي در خصوص نحوه و زمان تسويه بدهي هاي فوق، به اين موسسه ارائه نشده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم از جمله تطبيق حسابهاي فيمابين، آثار احتمالي مراتب مزبور بر صورت هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

8. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و5، همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 4، 6و 7، ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. با توجه به يادداشت توضيحي 1-7-10، طرح توليد اوره و آمونياک با ظرفيت سالانه 1750 هزار تن از تير ماه 1386 شروع و دوره راه اندازي طرح حدود 54 ماه تعيين گرديده است. با لحاظ داشتن بازنگري هاي برنامه عملياتي اجراي طرح و عليرغم انجام پيگيريهاي مکرر، شرکت تا تاريخ اين گزارش موفق به تامين منابع مالي مورد نياز نشده ، بطوريکه پروژه در حال احداث، پيشرفت فيزيکي متناسب با پيش بيني هاي انجام شده نداشته است. همچنين باز پرداخت بدهي هاي بانکي حال شده (يادداشت توضيحي 15) و تسويه بدهي به شرکت هاي نيکو و ملي صنايع پتروشيمي ايران نيز منوط به تامين نقدينگي مورد نياز و توافقات آتي مي باشد.
10. شرکت بازرگاني پتروشيمي زنجان، شرکت اوره و آمونياک پتروشيمي زنجان و شرکت شهرک صنعتي پتروشيمي زنجان (شرکتهاي فرعي موضوع يادداشت توضيحي 1-8) از ابتداي تاسيس تا تاريخ اين گزارش، فاقد فعاليت مي باشند.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-10 منعکس است، داراييهاي ثابت مشهود شرکت اصلي (عمدتا داراييهاي در جريان ساخت) در مقابل خطرات احتمالي، فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 9 الي 11، تعديل نشده است.

12. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 تير ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر ”مشروط“ اظهار شـده است.

13. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکتهاي غير بورسي و غير فرابورسي)، در موارد ذيل رعايت نگرديده است: الف- افشاي به موقع اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده و حسابرسي شده و نيز افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده واحدهاي فرعي تحت کنترل. ب- افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 31 تير ماه 1396 و ارائه صورتجلسه مجمع مذکور به اداره ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر.

28آذر1396
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هوشيار مميز Seyyed Mohammad Nourian Ramsheh [Sign]9220481397/09/15 18:24:57
شريک موسسه هوشيار مميز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign]8008961397/09/15 18:36:53
مدير موسسه هوشيار مميز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241397/09/15 18:39:20