مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کيوان - نماد: غيوان
موضوع:ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،
تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/07/13 ادامه می یابد.