مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت داروسازي امين - نماد: دامين
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/06/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/12/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟
پارس داروپارس دارو10100336986آقاي احمدعلي شريفانيآقاي محسن صفاجو0058767886عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
اعلا نيرواعلا نيرو10101320720محمدمهدي حقوقيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیره موظفخیرخیر
مديريت توسعه سپند فردامديريت توسعه سپند فردا10320303684آقاي محمود نجفي عرب فاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
شرکت توليد ايستگاهي نيرو واحد(سهام خاص)شرکت توليد ايستگاهي نيرو واحد(سهام خاص)249346آقاي محمود بانکي فاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
پردازش اطلاعات يگانه امروزپردازش اطلاعات يگانه امروز14005874940سيدمحمد ساداتفاقد نمایندهعضو هیئت مدیره موظفخیرخیر