مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت داروسازي امين - نماد: دامين

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/06/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/12/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت پارس داروشرکت پارس دارو7546آقاي احمدعلي شريفانيآقاي محسن صفاجو0058767886عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت اعلا نيروشرکت اعلا نيرو0آقاي محمد مهدي حقوقيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري توسعه کوثرامينشرکت سرمايه گذاري توسعه کوثرامين381116آقاي محمود نجفي عرب فاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت توليد ايستگاهي نيرو واحد(سهام خاص)شرکت توليد ايستگاهي نيرو واحد(سهام خاص)249346آقاي محمود بانکي فاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت پردازش اطلاعات يگانه امروز(سهامي خاص)شرکت پردازش اطلاعات يگانه امروز(سهامي خاص)1811آقاي سيد محمد ساداتفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس