مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت بيمه حکمت صبا - نماد: وحکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/06/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/06/17 درمحل تهران- ميدان آرژانتين- خيابان الوند- خيابان راشل کوري- پلاک 6 - طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي29200000011.68 %
بانک حکمت ايرانيان49800000019.92 %
شرکت خدمات هواپيمايي کاسپين 50000000020 %
جمع129000000051.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس عسکرزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عيسي عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهران حدادي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
مجمع با کاهش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده سرمایه پس از مصوبه مجمع مبلغ  کاهش سرمایه درصد کاهش سرمایه
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم مبلغ (میلیون ریال) تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم مبلغ (میلیون ریال)
2,500,000,000 1,000 1,500,000,000 1,000
ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت، کاهش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات: