مشخصات
امضا کنندگان: [ Esmaeil Oveisi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ريل پرداز سير - نماد: حريل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران خيابان وليعصر (عج) بالاتر از تقاطع شهيد بهشتي نبش کوچه دلبسته پلاک 2141 هتل سيمرغ سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آرمان شهر فدک (سهامي خاص)26803400.14 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)284858351.45 %
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص)355619371.81 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم980000005 %
محمد صادق خلفي987620725.04 %
ساير1216282226.21 %
سرمابه گذاري امين اعتماد43219000022.05 %
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)83541340742.62 %
جمع165272181384.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسين مدهوش طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا طالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدصادق خلفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل اويسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري امين اعتماد10102773194اصلیمحمدرضا طالبي4230076061نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)14003698249اصلیفرهنگ طلوعي2938267967عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت آرمان شهر فدک (سهامي خاص)10320806315اصلیمحمد حسين مدهوش طوسي 0938604521رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص)14005366590اصلیمحسن فاتحي زاده کلخوران0076695875عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)10102835234اصلیآرمان اسدي2990637761عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۱,۷۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۹,۸۸۴
تعدیلات سنواتی
(۲۲,۶۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷,۲۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۹,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱,۹۴۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۹,۸۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۵۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۵,۲۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۵,۴۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵
سرمایه
۱,۹۶۰,۰۰۰
ژرف بين بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرشين حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 800 294 به صورت ناخالص
سایر موارد:
..