مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت کشت و دام قيام اصفهان - نماد: زقيام

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-084 مورخ 1400/05/16  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/10  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 700,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,897,079 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 6197079 میلیون ریال و ) در تاریخ 1400/07/19 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد