مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/11/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/12/05 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
عمران سرمايه آيريک خزرعمران سرمايه آيريک خزر14004358650حسام معتضديان قميمحمدمهدي صالحي3873337630رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
صنعت محور دانوشصنعت محور دانوش10260389684حسين ماهيارامير ونکي0440199816عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
وزين سازان آريا ساموزين سازان آريا سام14005434440محمدهادي کيهان زادهمحمدهادي کيهان زاده0081005113نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش مالي
سرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزليسرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزلي14005643831مجيد احمدي محليمجيد احمدي محلي5829753723عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي حسابداري
پيشگامان آروند ليان ايرانيانپيشگامان آروند ليان ايرانيان14004154523فاقد نمایندهسيدحسن ناصر0069672962عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مهندسي مالي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
امير ونکي