مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/08/30 شرکت گروه صنايع کاغذ پارس - نماد: چکاپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1396/12/27 درمحل  سينما تئاتر کانون واقع در خيابان شهيد بهشتي-خيابان خالد اسلامبولي نبش کوچه چهارم کانون پرورش فکري کودکان و نوجونان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه مالي سپهر صادرات(سهامي خاص)360144042.74 %
شرکت سرمايه گذاري تأمين آتيه مسکن995782957.57 %
ساير سهامداران13275210910.09 %
محمد جواد مقدم68253996151.88 %
جمع95088476972.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اردشير مردانپور پينوندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا قهرماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل روغني گلپايگاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن ناصر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محمدجواد مقدم0384151809اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفديپلم
سيد عبداله موذني3358068021اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
احسان صابري کوپايي0386477833اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
ابولفضل روغني گلپايگاني0530611783اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
سرمايه گذاري آتيه مسکن382094اصلیعلي انوري0942203925عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۶۱,۸۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۲,۰۴۱
تعدیلات سنواتی
(۱۱۴,۰۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۸,۰۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۱,۵۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۳,۵۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۷۸,۳۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۳,۰۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۵۵,۲۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۶۳,۱۱۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۲,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۱,۳۱۵,۵۹۶
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دقيق تراز سپاهان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,500,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به اتفاق آرا به آقاي سيد عبداله موذني با حق توکيل به غير اختيار تام تفويض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضا ذيل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتهاي شوش اقدام نمايد.