icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پتروشيمي غدير
سرمایه ثبت شده:
1,300,000
نماد:
شغدير
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
441301
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشيمي غدير

1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي غدير (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1تا 36 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري،با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خـطرهاي تحريف بـا اهميت ناشي از تقلب يا اشـتباه در صورتهـاي مالي به منظور طراحي روشـهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي غدير (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. مانده حساب دريافتني تجاري بشرح يادداشت شماره 18 صورت هاي مالي شامل مبلغ 139.530 ميليون ريال مطالبات راکد و نقل از سنوات گذشته مي باشد که از اين بابت مبلغ 83.267 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور گرديده است . جهت وصول مابقي مطالبات مزبور اقدامات حقوقي لازم در دست اقدام مي باشد.
6. مانده پايان دوره موجودي مواد و کالا (موضوع يادداشت 17 صورتهاي مالي) ، بابت 32 تن کاتاليست خريداري شده از شرکتهاي نانو پارس اسپادانا ، سامان فراز قشم و جنرال فيتينگ در سنوات قبل مي باشد که به دليل عدم تائيد واحد فني جهت مصرف تا تاريخ صدور اين گزارش مورد استفاده قرار نگرفته است . اقدامات شرکت مبني بر مصرف يا استرداد مواد مزبور به فروشندگان و يا واگذاري آن از طريق مزايده تا تاريخ صدور اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است .
7. مانده پيش پرداختهاي سرمايه اي بشرح يادداشت شماره 12 صورتهاي مالي شامل مبلغ 46 ميليارد ريال وجوه پرداختي به شرکت PACT جهت خريد ماشين آلات تصفيه پسماند مي باشد که عليرغم انقضاي مدت قرارداد ، پيگيري هاي به عمل آمده تاکنون منجر به حصول نتيجه قطعي مبني بر تحويل ماشين آلات يا اجراي ضمانت نامه دريافتي نگرديده است.
8. جهت ماليات عملکرد سال 1395 و ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1394 الي 1396 جمعا بالغ بر 102 ميليارد ريال از طرف سازمان امور مالياتي تشخيص و مطالبه گرديد که موضوع مورد اعتراض شرکت واقع و پرونده در هيات هاي حل اختلاف مالياتي ذيربط تحت رسيدگي مي باشد. تا تاريخ صدور اين گزارش نتيجه آرا هيات هاي مزبور صادر و قطعي نگرديده است. با توجه به مراتب فوق اعمال هرگونه تعديل در حسابها موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع قانوني ذيربط مي باشد.
9. دارائيهاي نگهداري شده براي فروش بشرح يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي ، شامل مبلغ 43 ميليارد ريال بهاي تمام شده مشارکت (به ميزان50%) در ساخت يک مجموعه 224 واحد مسکوني واقع در شهرک بعثت بندر امام خميني مي باشد . سرمايه گذاري مذکور از سال 1392 در صورتهاي مالي تحت عنوان دارايي نگهداري شده براي فروش طبقه بندي شده ليکن با وجود مصوبه هيات مديره و اقدامات بعدي جهت فروش اين سرمايه گذاري ، تا تاريخ اين گزارش به فروش نرسيده است . بنابراين انعکاس سرمايه گذاري مذکور در صورتهاي مالي تحت عنوان فوق منوط به تکميل اقدامات مديريت جهت فروش اين مجموعه مي باشد .

10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 7 خرداد ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.

11. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

12. مفاد مواد 28و 30 اساسنامه شرکت در خصوص معرفي نماينده حقيقي از طرف عضو حقوقي هيات مديره ظرف مهلت مقرر در اساسنامه و عدم غيبت بيش از چهار جلسه متوالي نماينده حقيقي درجلسات هيات مديره ، رعايت نشده است.
13. پيگيري تکاليف مجمع عمومي سال قبل درخصوص بندهاي 5، 6 و 9 اين گزارش منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مواردي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
16. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ، چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است . براساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي ، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور ، برخورد نکرده است .
17. مفاد "دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" ابلاغ شده در تاريخ 12 آبان 1397، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناء مفاد ماده 42مبني بر افشاي اطلاعات با اهميت هيات مديره و مدير عامل در خصوص حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت شرکت، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري دال بر عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق برخورد ننموده است.
18. در اجراي دستورالعمل شماره 503/99/200 مورخ 09/02/1399 سازمان امور مالياتي و بخشنامه هاي بانک مرکزي ج.ا.ا ، رفع تعهدات ارزي شرکت در قبال صادرات کالا و سهميه ارزي تخصيصي (موضوع يـــادداشت شماره 32 صورت هاي مالي) ، انجام شده است . قطعيت اين امر منوط به تاييد مقامات ذيربط مي باشد.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي برخورد نکرده است.

31اردیبهشت1399
موسسه حسابرسي شاخص انديشان
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه شاخص انديشان Jahangir Rezaie [Sign]8003321399/03/01 21:16:48
مدير موسسه شاخص انديشان Alireza Shayan [Sign]8110301399/03/01 21:19:38