icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
کيا الکترود شرق
سرمایه ثبت شده:
161,468
نماد:
کيا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
289908
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/11/30
سال مالی منتهی به:
1400/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد