icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت دهکده گردشگري الماس اراک
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
فاذر4
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت دهکده گردشگري الماس اراک

1. صورت هاي مالي شرکت صنعت آفرين نمونه عمران (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيهصورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استاندارد هاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت سازمان همياريهاي شهرداري استان مرکزي تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است، و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق ساير روشهاي حسابرسي، آثاراحتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي واصل نشده را بر صورتهاي مالي مورد گزارش، تعيين کند.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعت آفرين نمونه عمران (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 وعملکرد مالي وجريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. بشرح يادداشت توضيحي 2-9 صورتهاي مالي، مالکيت زمين پروژه الماس اراک متعلق به شرکت صنايع آذرآب بوده واقدامات انجام يافته در جهت انتقال مالکيت به نام شرکت تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نرسيده است. همچنين باتوجه به اخذ پروانه ساخت پروژه ياد شده در اسفندماه سال مالي مورد گزارش ، به دليل فقدان شواهد کافي در خصوص تامين منابع مالي مورد نياز به منظور اجراي طرح ، بهره‌برداري به موقع پروژه مزبور مستلزم باز نگري جدول زمانبندي اجراي طرح وجدول مخارج برآوردي پروژه مي باشد
7. بشرح مندرج در يادداشت 1-9 صورتهاي مالي ، داراييهاي ثابت مشهود ،در تاريخ ترازنامه ، فاقد پوشش بيمه اي لازم مي باشند. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6و 7فوق مشروط نشده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : شماره ماده اصلاحيه قانون تجارت/اساسنامه : 25 اصلاحيه قانون تجارت و7 اساسنامه ، موضوع ماده : صدور اوراق سهام به صورت متحد الشکل وداراي شماره سريال چاپي.شماره ماده اصلاحيه قانون تجارت /اساسنامه : 40 اصلاحيه قانون تجارت و10 اساسنامه ، موضوع ماده : ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام . شماره ماده اصلاحيه قانون تجارت /اساسنامه : 114و115 اصلاحيه قانون تجارت و34 اساسنامه ، موضوع ماده : توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت . شماره ماده اصلاحيه قانون تجارت /اساسنامه : 240 اصلاحيه قانون تجارت ، موضوع ماده : پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ تصويب . شماره ماده اصلاحيه قانون تجارت /اساسنامه : 128 اصلاحيه قانون تجارت و45 اساسنامه ، موضوع ماده : اعلام نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل جهت درج در اداره ثبت شرکتها و اعلام از طريق روزنامه رسمي . شماره ماده اصلاحيه قانون تجارت /اساسنامه : 134 اصلاحيه قانون تجارت ، موضوع ماده : تخصيص پاداش هيئت مديره بيش از 6 درصد سود سهام مصوب.
9. شرکت فاقد آيين نامه معاملات مصوب مي باشد وعمليات طي سال به صورت توافقي با ارائه دهندگان خدمات صورت گرفته است.
10. با توجه به عدم وجود هرگونه عمليات تجاري در شرکت هاي پترو صنعت آذر تجارت ، انرژي گستر سامان البرز و صنايع پالايشي سازه گستر تجارت آذرخش ،سرمايه گذاري صورت گرفته در سهام شرکت هاي مزبور در سال قبل ، فاقد هرگونه توجيه اقتصادي بوده است .(يادداشت توضيحي7صورتهاي مالي).
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-23، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانونييادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است . نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .
12. تا تاريخ اين گزارش ، هيئت مديره شرکت ، گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين موسسه ارائه نکرده است.
13. دراجراي مفادماده33دستورالعمل اجرايي مبارزه باپولشويي توسط حسابرسان،رعايت مفادقانون مزبوروآئين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط،درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص(به استثناي درج کامل شناسه ملي يا کد اقتصادي در سربرگها و نرم افزارها، تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي وآموزش کارکنان ونظارت بر استقرار کنترلهاي داخلي) اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده ، برخورد نکرده است.

14تیر1397
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Ramin Heshmati [Sign]9220301397/04/21 12:33:23
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Reza Maasoomzadeh [Sign]8007471397/04/21 12:39:33
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741397/04/21 12:52:24