مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت بين المللي محصولات پارس - نماد: شپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/26 درمحل  خيابان طالقاني ابتداي خيابان شهيد موسوي پلاک 175 طبقه 8 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشاورزي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه پژوهش2120 %
سرمايه گذاري سفير اقتصاد2120 %
مهستان سبز کيش21340 %
توسعه آب و برق خاورميانه21340 %
شرکت گروه صنعتي بين المللي محصولات پارس107359970.98 %
ساير سهامداران590217575.37 %
شرکت سرمايه گذاري سپهر73796107867.09 %
جمع80772352473.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نيک پوي قاسملو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مصطفي الوانکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا حيدري کرد زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن بغدادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه آب و برق خاورميانه14003867572اصلیمحمدرضا مرادي0066830494رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيداروسازيبله
مهستان سبز کيش14003666336اصلیسيدمصطفي الوانکار0049600885نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
صنايع غذايي ايده آل سپهر ايرانيان14009099740اصلیحسن بغدادي5089218900عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
صنايع روغن سپهر گستر اراک14009099624اصلیرضا رفيعي4132468054عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيشيميبله
روجا افزون هرمس14009158714اصلیميثم کريميان0075063735عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲۸,۱۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۵۲,۵۴۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵۲,۵۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۹۷,۵۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۲۵,۶۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶,۴۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۹۹,۲۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۴۶,۴۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۸
سرمایه
۱,۱۰۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,600 1,584 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تنفيذ و تصويب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.