icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
ملي صنايع مس ايران
سرمایه ثبت شده:
50,000,000
نماد:
فملي
سرمایه ثبت نشده:
10,000,000
کد صنعت (ISIC):
272011
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ملي صنايع مس ايران

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-داراييهاي جاري و غيرجاري واحد اصلي (يادداشتهاي توضيحي 5، 7 و 12 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 666ر2 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي‌باشد که پيگيريهاي مديريت شرکت درخصوص وصول مطالبات فوق تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نشده است. اگرچه ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول، مازاد بر مبلغ 431 ميليارد ريال ذخيره موجود در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل نامشخص بودن چگونگي بازيافت کامل مطالبات مزبور، تعيين ميزان ذخيره مازاد مورد نياز و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، شرکت اصلي طي سال مورد گزارش مبلغ 200ر1 ميليارد ريال بابت هزينه اکچوئري صندوق بازنشستگي کارکنان و همچنين مبلغ 977 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي درمان و ساير هزينه‌هاي کارکنان بازنشسته به استناد آئين نامه استخدامي مصوب هيأت وزيران، مازاد بر مبلغ مقرر در مجمع عمومي، در حسابها منظور نموده است. بر اساس مفاد استانداردهاي حسابداري شناسايي آثار مالي ناشي از تعهدات تحقق يافته شرکت درخصوص مزاياي بازنشستگي کارکنان و افشاي اطلاعات لازم از اين بابت در صورتهاي مالي ضروري مي‌باشد. به نظر اين موسسه اعمال تعديلاتي از بابت مراتب فوق ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم از جمله محاسبات کارشناسان متخصص به منظور برآورد مبلغ کسري تعهدات اکچوئري در پايان سال مورد گزارش (به شرح يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي) تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.
6. 6-براساس برگ مطالبه صادره جهت عملکرد سال 1395، بدهي شرکت اصلي بابت "عوارض آلايندگي" مبلغ 289 ميليارد ريال مي‌باشد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنين دفاتر شرکت جهت سال مورد گزارش از حيث ماليات و عوارض بر ارزش افزوده (عمومي و آلايندگي) از سوي سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال مورد گزارش براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيت‌هاي قانوني به مبلغ 856 ميليارد ريال محاسبه و در حسابها ذخيره و يا پرداخت شده است. همچنين به استناد برگ قطعي مکرر صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، مبلغ 645 ميليارد ريال حقوق و عوارض دولتي جهت عملکرد سنوات قبل از 1394 مازاد بر مبالغ شناسايي شده در دفاتر، مطالبه گرديده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت و نيز سايـر شرايط و مقررات مندرج در قوانين مالياتي، به نظر اين موسسه، انجام تعديلاتي بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي شرکت و حقوق و عوارض دولتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و بررسي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح، امکان پذير مي باشد.
7. 7-اطلاعات مربوط به شرکت توسعه صنايع و معادن گهر مس در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نگرديده است. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم ناشي از تلفيق، سود انباشته صاحبان سهام شرکت اصلي به مبلغ 516 ميليارد ريال کاهش و بدهيهاي گروه و حقوق اقليت به ترتيب به مبالغ 211 ميليارد ريال و 305 ميليارد ريال افزايش مي يابد.

8. 8- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي¬عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-9 الي 4-9 زير، مشروط نشده است: 1-9- رويه شرکت در ارتباط با فروش صادراتي در يادداشتهاي توضيحي 4-12-2 و 2-5-23 صورتهاي مالي بطور کامل افشا شده است. اثرات احتمالي ناشي از مبلغ فروش محصولات صادره براساس نرخ فروش بورس لندن (LME) و درصد تعيين شده عيار پس از طي دوره قيمت‌گذاري مشخص مي‌گردد. 2-9- به شرح يادداشت توضيحي 1-23 صورتهاي مالي، با توجه به تحريم هاي بين¬المللي و اثرات آن بر فعاليت¬هاي شرکت، شرايط و نرخ¬هاي فروش محصولات و تبديل وجوه ارزي حاصل از فروشهاي صادراتي از طريق شرکتهاي تراستي و صرافي¬ها، مبتني بر مصوبات و تائيد مراتب توسط مديريت شرکت بوده که وضعيت تضامين اخذ شده نيز به شرح يادداشت فوق الذکر مي باشد. 3-9- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-7-11 صورتهاي مالي به طور مشروح منعکس گرديده، مبلغ 917ر6 ميليارد ريال از دارائيهاي در دست تکميل شرکت اصلي مربوط به پروژه هاي تفت، ذوب، اسيد و پالايشگاه مجتمع سونگون مي‌باشد که مطابق تصميمات مديريت شرکت مقرر است براساس آخرين گزارشات توجيهي فني، اقتصادي و مالي بروز رساني شده توسط مشاورين پروژه‌هاي فوق‌الذکر از سال 1397 اجرايي گردد. 4-9- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 4-11 و 5-6 صورتهاي مالي منعکس است، دارائيهاي ثابت مشهود (به استثناي زمين و وسائط نقليه) و موجودي مواد و کالاي گروه و همچنين بخشي از پروژه‌هاي در جريان شرکت جمعا به بهاي تمام شده 823ر76 ميليارد ريال، تا سقف مبلغ 423ر40 ميليارد ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار مي¬باشد.

10. 10-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريف هاي با اهميت به شرح بندهاي 4 الي 7 اين گزارش مي باشد.

11. 11-صورتهاي مالي، گزارش فعاليت هيات مديره و گزارش تفسيري مديريت توسط 4 نفر از اعضاي هيات مديره، امضاء و در اختيار اين موسسه قرار گرفته است.
12. 12-در رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، عليرغم اعلام و درج آگهي سود سهام پرداختني و واريز آن به حساب بانکي جداگانه، تعدادي از سهامداران تا تاريخ تنظيم اين گزارش سود سهام را دريافت ننموده اند.
13. 13-اقدامات شرکت براي انجام تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 28 تير ماه 1396 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 4، 5، 4-9 و 18 اين گزارش و همچنين انتقال، وقف و يا هبه نمودن ورزشگاه هاي کرمان، رفسنجان و شهر بابک با هماهنگي سهامدار عمده و رعايت صرفه و صلاح شرکت، تاکنون منتج به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
14. 14-سرفصل هزينه هاي عمومي و اداري به شرح يادداشت توضيحي 4-25 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 161 ميليارد ريال (سال قبل 100 ميليارد ريال) هزينه شناسايي شده از بابت پاداش پيگيري‌ها و مساعدت وصول و استرداد مبلغ 1/7 ميليارد درهم از مطالبات شرکت مي‌باشد. در اين ارتباط مستند رسيدگيهاي اين موسسه صرفا تائيد مراتب امر توسط هيات مديره شرکت بوده است.
15. 15-با توجه به ترکيب سهامداران شرکت، الزام به رعايت سقف حقوق مديران شرکت با بخشنامه‌هاي مربوط به حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيات مديره شرکتهاي دولتي و نهادهاي وابسته، براي اين موسسه محرز نشده است.
16. 16-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط بين شرکتهاي همگروه و سهامداران انجام گرفته است.
17. 17-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
18. 18-در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌هاي مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي افشاي صورتجلسه مجمع عمومي عادي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها، افشاي فوري تغييرات نمايندگان اعضاي هيأت مديره، افشاي فوري تصميمات مجمع، پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني، افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکتهاي فرعي(به طور کامل و در موعد مقرر)، افشاي فوري رويدادهاي موثر بر نتايج عملکرد شرکت (قراردادهاي فروش عمده با مشتريان خارجي) و ارائه اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.
19. 19-در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص پرداخت سود سهام پيشنهادي هيات مديره به مبلغ 000ر9 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي)، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به آثار موارد مندرج در بندهاي مباني اظهار نظر مشروط اين گزارش، جلب مي نمايد.
20. 20-کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
21. 21-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.

07تیر1397
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981397/04/08 00:01:55
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581397/04/08 00:04:17