مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت داروسازي سبحان انکولوژي - نماد: دسانکو
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
پیرو اطلاعیه "ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی" منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 791609 و به استناد ماده 12 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1400/06/23 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.