icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا
سرمایه ثبت شده:
965,000
نماد:
تاپيکو6
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا

1. ترازنامه شرکت صنايع چوب و کاغذ ايران- چوکا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناء محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3، 4 و 7، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بخشي از حسابهاي شرکت در تاريخ ترازنامه به شرح زير راکد، سنواتي و يا مشکوک الوصول بوده و در حال پيگيري حقوقي مي باشد ليکن تا تاريخ اين گزارش نيز تسويه نگرديده است: 31/6/1396يادداشت توضيحي ميليون ريال چکهاي واخواستي مشتريان50.0244 دريافتني هاي تجاري وغيرتجاري48.3134 پيش پرداخت ها9.3696 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري8.34811 پيش دريافت¬ها5.00012 موجودي مواد و کالا37.9485 همچنين مبلغ 4.019 ميليون ريال چکهاي دريافت شده توسط يکي از کارکنان سابق شرکت نيز به صندوق تحويل نشده است. توضيح اينکه بابت حسابها و اسناد دريافتني در تاريخ ترازنامه مبلغ 24.067 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. ضمن آنکه ضروريست نسبت به تسويه حسابهاي پرداختني و پيش دريافت ها اقدام گردد. تعيين اثرات ناشي از احتساب ذخيره اضافه از اين بابت و نيز تسويه اقلام سنواتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي در اين زمينه مي باشد.
4. دارائيهاي در جريان تکميل و پيش پرداخت هاي سرمايه اي شامل حداقل مبلغ 5/62 ميليارد ريال اقلام انتقالي از سنوات قبل مي باشد که اقدام موثري به منظور بهره برداري و يا انتقال آن به دارائيهاي مربوط به عمل نيامده است. تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي از اين بابت برصورتهاي مالي مورد گزارش و اطمينان از بازيافت اقلام مزبور براي اين موسسه امکانپذير نشده است.
5. اقساط تسهيلات دريافتي از بانک صنعت و معدن در دوره مالي مورد گزارش پرداخت نشده و هزينه هاي تامين مالي از اين بابت در حسابها انعکاس نيافته است. ضمن آنکه در خصوص تسويه تسهيلات دريافتي بابت يارانه انرژي از بانک ملي ايران شعبه رشت تا تاريخ اين گزار ش اقدام موثري صورت نگرفته است. تعيين آثار مالي ناشي از پرداخت بدهي هاي مزبور و هزينه¬هاي مترتب از اين بابت براي اين موسسه ميسر نبوده و منوط به نظر نهائي مقامات بانکي مي باشد.
6. موجودي مواد و کالا (يادداشت 5 توضيحي) شامل مبلغ 247 ميليارد ريال کالاي ساخته شده مي باشد با توجه به بهاي فروش محصولات شرکت به مبلغ کمتر از بهاي تمام شده، ضروريست حداقل مبلغ 47 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش از اين بابت (با توجه به ذخيره احتسابي در سال قبل به مبلغ 49 ميليارد ريال) منظور گردد که در اينصورت موجودي مواد وکالا و زيان دوره مالي مورد گزارش هر يک به مبلغ مزبور به ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.
7. پيش پرداختهاي داخلي (يادداشت 6 توضيحي ) شامل 11 قلم کالاي وارده به انبار به ارزش 5/17 ميليارد ريال بوده که به دليل عدم تائيد کيفيت و يا فقدان درخواست خريد توسط شرکت رسيد نشده و به صورت بلاتکليف نگهداري مي شود. لذا اطمينان قابليت از بازيافت اين اقلام براي اين موسسه محرز نمي باشد.
8. اقدام موثري به منظور تخليه، شستشو و امحاء روغن تجهيزات حاوي يا آلوده به pbcs به مقدار 51.190 کيلوگرم و امحاء پسماندهاي حاوي روغن اسکارل در بشکه به مقدار 2.420 ليتر انجام نشده، ضمن آنکه از بابت هزينه هاي مترتب در اين رابطه نيز ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. در اين رابطه اگرچه صورتهاي مالي مورد گزارش مي بايست تعديل گردد، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به انعقاد قرارداد به منظور امحاء اقلام فوق مي باشد.
9. به موجب برگهاي تشخيص صادره ماليات عملکرد سنوات 1393 و 1394 به ترتيب به مبالغ 6/29 و 8/10 ميليارد ريال تعيين شده که صرفا از بابت سال 1393 مبلغ 2/5 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور و به دليل......، اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در هيات حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد و بابت سال 1395 و دوره مالي مورد گزارش نيز به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها منظور نشده است با توجه به سوابق مالياتي اگرچه تعديل ذخيره ماليات عملکرد بابت سنوات فوق الذکر الزامي است. ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

10. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 5 الي 9 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت. اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

11. موجودي هاي مواد و کالا و دارائيهاي ثابت مشهود (يادداشتهاي 5 و 9 توضيحي) در برابر خطرات احتمالي به طور کامل تحت پوشش بيمه اي قرار نگرفته است. (اظهارنظر اين موسسه درخصوص مفاد اين بند مشروط نگرديده است.)

12. تا تاريخ اين گزارش مدارکي مبني بر توافق سهامداران با شرکت درخصوص انتقال مبلغ 928.810 ميليون ريال از مطالبات ايشان (عمدتا از سنوات قبل) به حساب بدهي هاي بلند مدت به اين موسسه ارائه نگرديده، است.
13. در سال مالي قبل مقدار 3.300 متر مکعب چوب گرده بينه از کشور روسيه به نرخ هر مترمکعب 120 دلار آمريکا خريداري شده است ليکن چوبهاي خريداري شده به جاي تحويل براساس حجم، براساس وزن درب کارخانه چوکا به ميزان 1.748 تن و با احتساب هزينه هاي حمل و ترخيص جمعا به مبلغ 4/15 ميليارد ريال (7/5 ميليارد ريال در سرفصل پيش پرداخت) در حسابها انعکاس يافته است. همچنين خريد مزبور بدون رعايت آئين نامه معاملات و تصويب در کميته تامين مواد اوليه انجام شده است.
14. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شرکت با توجه به ساير بندهاي اين گزارش و نيز زيان انباشته و زيان دوره مالي مورد گزارش حاکي از بازده نامناسب داراييها مي باشد. ضمن آنکه در اينخصوص نظر هيات مديره را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. به نظر اين موسسه با درنظر گرفتن کاهش متوسط نرخ فروش کاغذ در دوره مالي مورد گزارش و سال قبل و نيز توقف توليدات شرکت اتخاذ تدابير مناسب به منظور ايفاي به موقع تعهدات، ضروري مي باشد.
15. بخشي از دارائي ها و املاک شرکت بدون استناد به قرارداد و دريافت هرگونه وجهي در سنوات قبل در اختيار آموزش و پرورش، دانشگاه پرديس .... و نيروي انتظامي منطقه قرار گرفته است.

25آذر1396
موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه حافظ گام Hamid Khademi [Sign]8614621396/10/24 12:26:48
مدير موسسه حافظ گام Hossein Sheikhi [Sign]8004561396/10/24 12:30:05