مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت قند بيستون - نماد: قيستو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/02 درمحل  ميدان فاطمي خيابان شهيد گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کشاورزي و باغات فريمان160 %
ساير سهامداران1342800.03 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران- سما54119681.13 %
شرکت سرمايه گذاري هميار کوثر91400481.9 %
شرکت سهامي عام فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام4820535210.04 %
شرکت سهامي عام صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان6079895212.67 %
شرکت سهامي عام کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان9349389619.48 %
جمع21718451245.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم دهقان پير  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد نوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد عنبرستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صنعتي وکشاورزي شيرين خراسان10100383781اصلیمجيد معيني صفا0072143101عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام10380025768اصلیسعيد نوري0071506829عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان10100439250اصلیابراهيم دهقان پير0491390211رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
کشاورزي و باغات فريمان10380198735اصلیمصطفي علي حسيني0074932918عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
کشاورزي و دامپروري قدس خراسان10380189750اصلیبهرام رمضاني3329144556عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
نکا پلاستيک10100659398اصلیغلامرضا کاظمي0042625361نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
ايران پيروز10100915663اصلیرضا بهاري0941807231عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۴,۰۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۶,۵۰۵
تعدیلات سنواتی
(۱۰۲,۱۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۴,۳۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۲,۶۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱,۷۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳۵,۷۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱,۰۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۴,۷۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۶,۳۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۴۸۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,150,000,000 به صورت ناخالص